การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า

Last modified: June 13, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า
XML Conversion for Customer Service
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์ 5904800046
Mr. Tatpong Pintumakin 5904800046
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ
Miss Janya Yamcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ทัตพงศ์ พินทุเมฆินทร์. (2561). การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สำนักวิจัยอินรา จำกัด เป็นบริษัทผู้ให้ข้อมูลความน่าเชื่อถือทางธุรกิจแก่องค์กรทั้งในประเทศและต่างประเทศ นอกจากนี้ยังให้มีบริการออนไลน์ บริการเร่งรัดหนี้สิน บริการรายงานข้อมูลเชิงลึก ในการส่งข้อมูลให้กับลูกค้าตามที่ร้องขอในปัจจุบันเป็นการทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบที่จะส่งมอบด้วยเจ้าหน้าที่ ซึ่งทำให้ข้อมูลมีความผิดพลาดและใช้เวลานานในการดำเนินงาน ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้รับมอบหมายให้พัฒนาระบบแปลงเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า ซึ่งเป็นระบบที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง (Back end system) โดยทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล (Extensible Markup Language) ที่อยู่ในรูปแบบไฟล์ข้อความที่มีโครงสร้างและเข้าใจง่าย จากการสร้างเทมพลตตามที่ลูกค้าร้องขอด้วยเอ็กซ์เอสแอล (Extensible Stylesheet Language) และตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของข้อมูลด้วยเอ็กซ์เอสดี (Extensible Schema Definition) ในการพัฒนาใช้ภาษาไพธอน (Python) และ JupyterLab เมื่อพัฒนาเสร็จแล้วได้ทำการทดสอบด้วยข้อมูลจริงของลูกค้า พบว่า ระบบสามารถทำการแปลงข้อมูลให้อยู่ในรูปแบบของเอ็กซ์เอ็มแอล ได้รวดเร็วและง่ายต่อการนำข้อมูลไปใช้งาน

คำสำคัญ: การแปลงข้อมูล, ภาษาเอกซ์เอ็มแอล, ระบบเบื้องหลัง


Abstract

International Research Associates Ltd. (INRA) is a company to provide business credit information to organizations, both domestic and international, and also provides online services, debt tracking services, and insights report services. At present, preparation and transformation of data through customers’ request by staff makes the data inaccurate and takes a long time to complete tasks. Therefore, as cooperative education student, was assigned to develop an XML conversion for the customer service system. The design was a back end system that converts data to Extensible Markup Language (XML), which is a structured text file, in a simple and understandable way. For each job, a template was created as requested by customers with Extensible Stylesheet Language (XSL) and validated the data with Extensible Schema Definition (XSD). Development used Python and JupyterLab. After the development had been tested with real data, we found that the system can convert data to the format of XML fast and was easy to bring information to use.

Keywords:  Convert data, XML, Back end system.


การแปลงภาษาเอ็กซ์เอ็มแอลเพื่อการบริการลูกค้า / XML Conversion for Customer Service   

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 125
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print