การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

Last modified: February 17, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส
Research Article: Single-Phase Induction Motor Drive using the Single-Phase AC-AC Matrix Converter Controlled by the Sinusoidal Pulse Width Modulation with Adjustable the Output Frequencies
ผู้เขียน|Author: สันติสุข สว่างกล้า, สถาพร เสือเทศ, ประสพโชค โห้ทองคำ, อภิชฏา ทองรักษ์ และจักรพันธ์ กัณหา | Santisuk Sawangkla, Sataporn Suathed, Prasopchok Hothongkham, Aphichata Thongrak, Jakraphan Kanha
Email: santisuk@siam.edu
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 | The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) Srinakharinwirot University

การอ้างอิง|Citation

สันติสุข สว่างกล้า, สถาพร เสือเทศ, ประสพโชค โห้ทองคำ, อภิชฏา ทองรักษ์ และจักรพันธ์ กัณหา. (2565). การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทซ์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 270-273). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Sawangkla S., Suathed S., Hothongkham P., Thongrak A., & Kanha J. (2022). Single-phase induction motor drive using the single-phase AC-AC matrix converter controlled by the sinusoidal pulse width modulation with adjustable the output frequencies. In The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) Srinakharinwirot University (pp.270-273). Bangkok: Srinakharinwirot University.


บทคัดย่อ

     บทความนี้นำเสนอการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสที่ใช้วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่มีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียวโดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงไฟฟ้าดีซี ซึ่งจะทำการแปลงผันไฟฟ้าเอซีอินพุทหนึ่งเฟสที่ความถี่และขนาดคงที่ให้เป็นไฟฟ้าเอซีเอาท์พุทหนึ่งเฟสที่สามารถปรับได้ทั้งความถี่เอาท์พุทและขนาดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทได้ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซนูซอยดอล(SPWM) ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของสวิทช์สองทิศทางที่ใช้ในการตัดต่อไฟฟ้าเอซีอินพุท ซึ่งสามารถปรับความถี่ทางด้านเอาท์พุทที่ค่า 12.5Hz, 25Hz, และ50Hz เพื่อใช้ในการควบคุมความเร็วรอบของมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าห นึ่ งเฟ ส ผ ล ก ารท ด ส อ บ ได้ทำ ก ารท ด ส อ บ ด้วยโป รแก รม MATLAB/Simulink เพื่อทำการทดสอบระบบการขับเคลื่อนนี้ ผลการทดสอบได้ทำการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบและแรงบิดหรือทอร์คของระบบขับเคลื่อนนี้ เพื่อนำมาทำการประเมินสมรรถนะของระบบขับเคลื่อนนี้ โดยจะใช้เพื่อเป็นข้อมูลในการทดสอบออกแบบ และสร้างระบบจริงต่อไป

คำสำคัญ: เอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส, มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟส, การประเมินสมรรถนะ


ABSTRACT

This paper presents the Single-Phase Induction Motor Drive System with the Single-Phase AC-AC Matrix Converter. This converter is converts directly from the single-phase utility supply to the loads without the DC Link circuit. And this converter is conversion the fixed amplitude and frequency single-phase AC input to the variable amplitude and frequencies single-phase AC output that can be adjusted by the SPWM signals for control the bi-directional switches. The output frequencies are 12.5Hz, 25Hz, and 50Hz for speed control of the induction motor. The results are simulated by the MATLAB/Simulink program. These results are the voltage and current waveforms, speed, and torque for the performance evaluation of this system. These data are used for the implementation of the prototype in the future work.

Keywords:  AC-AC Matrix Converter, Single-Phase Induction Motor, Performance Evaluation.


การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

Single-Phase Induction Motor Drive using the Single-Phase AC-AC Matrix Converter Controlled by the Sinusoidal Pulse Width Modulation with Adjustable the Output Frequencies 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 69
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print