การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท

Last modified: February 17, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท
Research Article: Single-Phase Induction Motor Drive using the Single-Phase AC-AC Matrix Converter Controlled by the Sinusoidal Pulse Width Modulation with Adjustable the Output Frequencies
ผู้เขียน|Author: สถาพร เสือเทศ, สันติสุข สว่างกล้า, ประสพโชคโห้ทองคํา และจิระศักดิ์ ส่งบุญแก้ว |Sataporn Suathed, Santisuk Sawangkla, Prasopchok Hothongkham, Jirasak Songboonkaew
Email:
ภาควิชา|คณะ: ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department|Faculty: Department of Electrical, Faculty of Engineering,Siam University, Bangkok 10160
Published|แหล่งเผยแพร่: การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ วันที่ 16-18 พฤศจิกายน 2565 | The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) Srinakharinwirot University

การอ้างอิง|Citation

สถาพร เสือเทศ, สันติสุข สว่างกล้า, ประสพโชคโห้ทองคํา และจิระศักดิ์ ส่งบุญแก้ว. (2565). การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 266-269). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ.

Suathed S., Sawangkla S., Hothongkham P., Thongrak A., & Kanha J. (2022). Single-phase induction motor drive using the single-phase AC-AC matrix converter controlled by the sinusoidal pulse width modulation with adjustable the output frequencies. In The 45th Electrical Engineering Conference (EECON-45) Srinakharinwirot University (pp.266-269). Bangkok: Srinakharinwirot University.


บทคัดย่อ

บทความนี้นำเสนอผลกระทบของการใช้วงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสในการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟส โดยที่วงจรคอนเวอร์เตอร์นี้มีการแปลงผันพลังงานไฟฟ้าเพียงขั้นตอนเดียว โดยตรงจากแหล่งจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับหนึ่งเฟสที่ไม่มีส่วนเชื่อมโยงไฟฟ้าดีซี ซึ่งจะทำการแปลงผันไฟฟ้าเอซีอินพุทหนึ่งเฟสที่ความถี่และขนาดคงที่ให้เป็นไฟฟ้าเอซีเอาท์พุทหนึ่งเฟสที่สามารถปรับได้ทั้งความถี่เอาท์พุทและขนาดแรงดันไฟฟ้าเอาท์พุทได้ด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็ม แบบไซนูซอยดอล(SPWM) ที่ใช้ในการควบคุมการทำงานของสวิทช์สองทิศทาง ผลการทดสอบได้ทำการทดสอบกับโหลดมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยโปรแกรม MATLAB/Simulink เพื่อทำการประเมินสมรรถนะของระบบการขับเคลื่อนนี้ ผลการทดสอบได้ทำการวิเคราะห์แรงดันไฟฟ้า กระแสไฟฟ้า ความเร็วรอบ และแรงบิดของระบบ เพื่อประเมินสมรรถนะของระบบด้วยการปรับเปลี่ยนค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซนูซอยดอล(SPWM) ที่ค่า 1kHz, 3kHz, และ 5kHz เพื่อเป็นข้อมูลในการทดสอบระบบจริงในขั้นตอนต่อไป

คำสำคัญ: เอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส, มอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟส, การประเมินสมรรถนะ


ABSTRACT

This paper presents the effect of the Single-Phase AC-AC Matrix Converter for the Single-Phase Induction Motor Drive System. This converter is converts directly from the single-phase utility supply to the loads without the DC Link circuit. This converter is conversion the fixed amplitude and frequency single-phase AC input to the variable amplitude and frequencies single-phase AC output that can be adjusted the amplitude and the frequencies by the SPWM signals for control the bi-directional switches. The results can be simulated by the MATLAB/Simulink program which the testing with the single-phase induction motor. The results are the voltage and current waveforms, speed, and torque of this system. The switching frequencies of the SPWM are 1kHz, 3kHz, and 5kHz for the performance evaluation of this system. These data are used for the implementation of the prototype in the future work.

Keywords: AC-AC Matrix Converter, Single-Phase Induction Motor, Performance Evaluation.


การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท|Single-Phase Induction Motor Drive using the Single-Phase AC-AC Matrix Converter Controlled by the Sinusoidal Pulse Width Modulation with Adjustable the Output Frequencies

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม | Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 158
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print