Tags: Conference Proceeding 2022
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (หน้า 229-235). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย.

การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, สุพจน์ สุดกรยุทธ์, รัตนะ เลหวนิช, อรรถพร สกุลสม และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์

มนฤดี มิตรเจริญถาวร. (2565). ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2565 (หน้า 80-93). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท. ใน รรายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 266-269)

การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทซ์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 270-273).