Tags: รายงานการประชุมวิชาการ 2565
การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, วุฒิกรณ์ จริยตันติเวทย์, วิชญธร รังษิธารณ์ และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบและวิเคราะห์ค่าความโก่งตัวและค่าความปลอดภัยเครื่องเปิดและปิดฝาท่อบำบัดน้ำเสียต้นทุนต่ำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการวิศวกรรมและการก่อสร้างระดับชาติ ครั้งที่ 3 “นวัตกรรมสร้างสรรค์เพื่อพัฒนาอุตสาหกรรมที่ยั่งยืน” (หน้า 229-235). มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นที่อุเทนถวาย.

การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์

ชาญชัย วิรุณฤทธิชัย, สมบัติ หิรัญวรรณพงษ์, สุพจน์ สุดกรยุทธ์, รัตนะ เลหวนิช, อรรถพร สกุลสม และพุฒิพงศ์ ขุนทรง. (2566). การออกแบบเพื่อลดต้นทุนและวิเคราะห์ค่าความปลอดภัยสำหรับฐานรองรับปั๊มด้วยระเบียบวิธีไฟไนต์เอลิเมนต์. ใน รายงานการประชุม การประชุมหาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 14 (หน้า ). สงขลา: มหาวิทยาลัยหาดใหญ่.

การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก

อำพรรณ ชัยกุลเสรีวัฒน์, ญาณิน ทับทิม, จิตตรานนท์ เสือโต, อธิษฐาน เจริญพร และกาญจนา มหัทธนทวี. (2566). การศึกษาแบคทีเรียที่แยกได้จากน้ำหมักผักสะทอน:การจัดจำแนกเบื้องต้นแบคทีเรียกรดแลคติก. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 359-366). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ

จิรนาถ บุญคง, ปิยนุสร์ น้อยด้วง และจิตตราภรณ์ แมงทับ. (2566). ผลของการดัดแปรต่อสมบัติทางเคมี-กายภาพของสตาร์ชกล้วยหินดิบ. ใน รายงานการประชุม การประชุมระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 (หน้า 345-352). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลกรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด

วีนัส จันทร์แปลง, ณัฐจักร อำนวยโชคอนันต์, พิชญากร เลค และคมเดช บุญประเสริฐ. (2566). การพยากรณ์การขายสินค้าโดยใช้การวิเคราะห์อนุกรมเวลาด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา บริษัทกรีนฟู้ดส์ เมเนจเมนท์ จำกัด. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 9 ออนไลน์ (หน้า 494-504). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย สมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย และสมาคมสถาบันอุดมศึกษาเอกชนแห่งประเทศไทย (สสอท.).

กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง

ณิชาวีร์ อรุณกิจเจริญ, เปรมพงศ์ พงศ์ธีรธรรม และพิชญากร เลค. (2566). กฎความสัมพันธ์ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูลเพื่อแนะนำการขายสินค้าปลีกในร้านค้าชุมชน กรณีศึกษา ชุมชนสวนหลวง. ใน รายงานการประชุม การประชุมการประชุมสหวิทยาการระดับชาติ (TNIAC2023) ครั้งที่ 9 (หน้า 129-133). กรุงเทพฯ: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น: สถาบันเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น (TNI), สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น) (TPA) และสมาคมปัญญาประดิษฐ์ประเทศไทย (AIAT).

การพยากรณ์-ความแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ประมาณการยอดขายสินค้าขายปลีก กรณีศึกษา Walmart

ธัญญ์รวี ชวรัตน์ธนรังษี , ปุณยภัสร์ ชวรัตน์ธนรังษี, ศรัญธร มั่งมี, กันทิมา คงสถิตสุวรรณ, ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์. (2566). การพยากรณ์-ความแม่นยำ เพื่อวิเคราะห์ประมาณการยอดขายสินค้าขายปลีก กรณีศึกษา Walmart. ใน รายงานการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาติ เบญจมิตรวิชาการ ครั้งที่ 13. กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยกรุงเทพสุวรรณภูมิ.

เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยาม

จรรยา แหยมเจริญ, ภัทราพร อมรชัยวุฒิกุล และเดชาวัต ภักบำรุง. (2566). เว็บแอปพลิเคชันเพื่อการบริหารจัดการการแจ้งซ่อมบำรุงสิ่งอำนวยความสะดวกภายในมหาวิทยาลัยสยามม. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 887-896). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”

ธนาภรณ์ รอดชีวิต, ปริวรรต องค์ศุลี, ธนัช แก้วกุลธรรม และพิภพ ชูเกียรติพัลลภ. (2566). การพัฒนาแอปพลิเคชันสื่อกลางสำหรับสัตว์ไร้บ้าน “Adopt Pet”. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 9 (หน้า 865-876). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.

ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์

มนฤดี มิตรเจริญถาวร. (2565). ทัศนคติของศิลปินที่มีต่อศิลปะปัญญาประดิษฐ์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการด้านวิทยาศาสตร์และการบริหารจัดการ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจําปี 2565 (หน้า 80-93). กรุงเทพฯ: วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา.

การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟสที่ควบคุมด้วยสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์ที่มีการปรับค่าความถี่เอาท์พุท. ใน รรายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 266-269)

การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทช์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส

สันติสุข สว่างกล้า. (2565). การศึกษาผลกระทบของการปรับค่าความถี่ในการสวิทซ์ของสัญญาณพีดับบลิวเอ็มแบบไซน์สำหรับการขับเคลื่อนมอเตอร์เหนี่ยวนำไฟฟ้าหนึ่งเฟสด้วยวงจรเอซี-เอซี เมตริกซ์คอนเวอร์เตอร์หนึ่งเฟส. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้า ครั้งที่ 45 มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (หน้า 270-273).

Development of a Portable Dosimeter and Store Data in Memory Card

สุทธิเกียรติ ชลลาภ, สิทธิพร เพ็ชรกิจ, ธีระยุทธ นรวรางกูร และประสงค์ ทรัพย์ประสานสุข. (2565). การพัฒนาเครื่องวัดปริมาณรังสีชนิดพกพา และเก็บข้อมูลบนหน่วยความจำ. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 19 (หน้า 305-312)

การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา

ปกรณ์ ตุลกิจจาวงศ์, นิตินัย ไพศาลพยัคฆ์ และ ณรงค์ฤทธิ์ สุคนธสิงห์. (2565). การพยากรณ์อัตราการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ ด้วยเทคนิคเหมืองข้อมูล กรณีศึกษา เงินสกุลดอลลาร์สหรัฐอเมริกา. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 8 (หน้า OSCI55-64). กรุงเทพมหานคร: วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม.