โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5

Last modified: February 27, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5
Anti-Smoking Campaign Project Sammitr Motors Manufacturing Public Co.,Ltd.-smm.5
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวพฤกษา ถึงคาภู
Miss Phuhapar Thunkompu
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Mrs. Kwanjai Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

พฤกษา ถึงคาภู. (2559). โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จา กัด (มหาชน) มีนโยบายเป็นสถานประกอบการปลอดบุหรี่ เสริมสร้างสุขภาพของพนักงานให้แข็งแรง ดังนั้น ผู้จัดทา จึงได้จัดทำ โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง โครงงานจักิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน)-SMM.5 มีวัตถุประสงค์คือ 1) เพื่อรณรงค์การ ลด ละ เลิกการสูบบุหรี่ของพนักงาน บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จากัด (มหาชน)-SMM.5 2) เพื่อให้พนักงานมีความรู้ถึงโทษของการสูบบุหรี่ โดยมีการรณรงค์เรื่องบุหรี่ประชาสัมพันธ์จัดบอร์ดโทษของบุหรี่และจัดกิจกรรมวันงดสูบบุหรี่โลก มีการจัดเกมต่างๆพร้อมทั้งมีการติดตามพฤติกรรมการเลิกสูบบุหรี่ของพนักงาน ผลการศึกษาพบว่าพนักงานมีความรู้ถึงผลกระทบจากการสูบบุหรี่ที่มีผลต่อสุขภาพตัวเองและบุคคลรอบข้าง ซึ่งมีพนักงานเลิกสูบบุหรี่ได้ทั้งหมด 12 คน อีกทั้งยังสามารถนำข้อมูลที่ได้มาเป็นแนวทางในการแก้ปัญหาการ ลด ละ เลิก การสูบบุหรี่ของพนักงาน เพื่อพัฒนาแก้ไขปรับปรุงและตอบสนองนโยบายของภาครัฐที่สนับสนุนให้ประชาชนเลิกสูบบุหรี่และได้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด

คำสำคัญ: รณรงค์, ต่อต้านการสูบบุหรี่, บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด (มหาชน)


Abstract

Sammitr Motors Manufacturing Public Co.Ltd. has an anti-smoking policy to build a healthier workspace for the company’s employee. This became the beginning for student to investigate this campaign as the cooperative project. The main objective of the study are : 1) To reducing the number of employee’s that smoke. 2) To inform Sammitr Motors Manufacturing Public Co.,Ltd’s employee about the damage that cigarette or smoking make to their bodies and environment. The author creates a public information board about the bad result from smoking and conduct a World No Tobacco Day’s activity which have many activities. The author also registered some of the smoking employees and follow up with all of them on the smoking information. The results found that the smoker understand the harms of smoking and 12 employees decided to quit smoking entirely.

Keywords:  Campaign, Anti-smoking, Sammitr Motors Manufacturing Public Co.Ltd.


โครงงานจัดกิจกรรมสนับสนุนการเลิกบุหรี่ของ บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)-SMM.5 / Anti-Smoking Campaign Project Sammitr Motors Manufacturing Public Co.,Ltd.-smm.5

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 163
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code