การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค

Last modified: February 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค
Storage of Documents of Government Savings Bank Bangkae Branch
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายชัยเดช แซ่ตั้ง
Mr. Chaidech Sae-tang
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2559
3/2016

การอ้างอิง/citation

ชัยเดช แซ่ตั้ง. (2559). การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การไปสหกิจที่ธนาคารออมสินสาขาบางแค ได้รับผิดชอบในหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานหน่วยบริหารคดี และจากการที่ปฏิบัติหน้าที่พบปัญหาที่เกิดคือ เอกสารของลูกหนี้แต่ละสาขามีจำนวนมาก เช่น แฟ้มลูกหนี้เอกสารประกอบการกู้เงิน เอกสารในการดา เนินคดีคา ฟ้องและคำพิพากษาการจัดเก็บยังไม่เป็นระเบียบ ทำให้ยากต่อการค้นหา เพราะการจัดเก็บเอกสารได้รวมเอกสารหลายสาขา ไว้ด้วยกันรวมถึงสถานที่ในการจัดเก็บไม่เพียงพอ ดังนั้นจึงได้ทา โครงงานเรื่อง การจัดเก็บแฟ้ มเอกสารของธนาคารออมสินสาขาเขตบางแค เพื่อช่วยในการจัดเก็บเอกสารให้เป็นระเบียบและค้นคว้าได้ง่ายขึ้น โดยใช้ระบบเรียงตามตัวอักษร และทำการจัดแฟ้ มเป็นแนวตั้งพร้อมกับแยกเป็นหมวดสาขาทั้งหมด 11 สาขา ทำให้เกิดความเป็น ระเบียบเรียบร้อยค้นคว้าได้รวดเร็วหรือมีประสิทธิภาพในการค้นหามากขึ้น

คำสำคัญ: การจัดเก็บเอกสาร, ระบบการจัดเก็บเอกสาร


Abstract

The author conducted a cooperative study at Government Saving Bank: Bangkae Branch, and was assigned to the department of legal management. From the field experience, the author had difficulties while collecting debtor document, which are a large number, and also have various types of documents from one debtor, such as loan document, legal lawsuit document and some of the adjudication document. The documents, as mentioned above, were not properly organized and there was difficulty in searching for the right document. The documents were separated in various branches, and the storage room for the documents was not large enough to cover all document.

In this case, the author conducted a projected a project to create a system to store all of the above document of Government Saving Bank: Bangkae Branch. The author sought to collect all documents and have a system for them to save time in searching the right document and be easier. Through using alphabetical lists to collect and stack, then separate into 11 branches, it was found that this creation of order in the documents could save space, resulting in a more efficient way to search the document.

Keywords:  Document Storage, Document Storage system.


การจัดเก็บเอกสารของธนาคารออมสิน สาขาเขตบางแค / Storage of Documents of Government Savings Bank Bangkae Branch

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 255
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code