การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด

Last modified: March 8, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับ ลูกค้า ของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด
Creating a Page for Advertising Products for Clients of Gold Group Co.,Ltd
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายณัฐศิลป์ วุฒิยา
Mr. Nuttasin  Vuttiya
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร. ขวัญใจ อุณหวัฒนไพบูลย์
Dr. Kwanjai  Unthavatanapaibul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.)
Bachelor of Business Administration
ภาควิชา:
Major:
การจัดการทั่วไป
General Management
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ณัฐศิลป์ วุฒิยา. (2560). การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับ ลูกค้า ของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การจัดทำโครงงานการสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด มีวัตถุประสงค์ของการศึกษาครั้งนี้คือ1) เพื่อปรับปรุงเพจให้มีข้อมูลเป็นปัจจุบัน 2) เพื่อลดความผิดพลาดในการทาการตลาดบนอีคอมเมิร์ซและโฆษณาออนไลน์เพื่อที่จะได้เข้าใจรูปแบบและขั้นตอนต่างๆที่ต้องทา โดยมีขั้นตอนการดา เนินงานดังนี้ 1) การสร้างเพจ Facebook 2) ปรับปรุงเพจให้เป็นปัจจุบัน 3) การสร้างโพสสินค้า 4) การสร้างโฆษณาโปรโมทโพสสินค้า 5) ดูแลโฆษณาให้ลูกค้าเพื่อลดความผิดพลาดในการทา โฆษณาออนไลน์ 6) ลูกค้าติดต่อบนเพจ Facebook 7) ตอบลูกค้าใน Inbox 8) ส่งเรื่องต่อให้กับทางบริษัทเมื่อมีคา สั่งซื้อ ทา ให้ได้เพจที่มีความผิดพลาดลดลงและมีความเคลื่อนไหวเป็นปัจจุบัน ในการทา โครงงานการสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับลูกค้าของบริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จา กัด นี้ข้าพเจ้ามีข้อเสนอแนะคือพนักงานต้องทุ่มเทเวลาเอาใจใส่ต่อเพจเป็นประจำเพื่อให้เพจมีความสมบูรณ์อยู่ตลอดเวลา

คำสำคัญ: การปรับปรุงเพจ, การทำการตลาดบนอีคอมเมิร์สและโฆษณาออนไลน์, บริษัท โกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด


Abstract

The project’s objective for creating a page for advertising products for client of Gold Success Group Co.,Ltd. Were to: 1. Update the Facebook page; 2. Reduce mistakes from using e-commerce services and Facebook’s marketing tools. The student performed various duties, which were to; 1. Create Facebook fan page; 2. Update the page; 3. Create product page post; 4. Use Facebook’s marketing tool to boost the post; 5. Monitor the post to decrease any errors that might occur with the page post; 6. Get inbox messages; 7. Communicate with the customer and informed in the inbox section; 8. Send the purchasing order to the company. It was found that problem and errors occur on the fanpage had decreased.

Keywords:  Facebook fanpage, Facebook Marketing tools, Gold Success Group.


การสร้างเพจโฆษณาสินค้าให้กับ ลูกค้า ของบริษัทโกลด์ ซัคเซส กรุ๊ป จำกัด /  Creating a Page for Advertising Products for Clients of Gold Group Co.,Ltd

บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 219
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code