งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์

Last modified: March 16, 2024
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
งานติดตั้งไฟฟ้าภายในอาคารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์
Electrical installation work inside the building Charoen Krung Pracharak Hospital
ชื่อผู้เขียน –
Author:
ศิวรักษ์ อาจสามล, กฤษดา สิมมาวงศ์
Siwarak Atsamol, Krisada Simmawong
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
ว่าที่ ร.ต. คัมภีร์ ธิราวิทย์ – Acting Sub Lt. Kampree Thiravith
ชื่อปริญญา –
Degree:
วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering)
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering)
คณะวิชา –
Faculty:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
3/2564 (2021)

บทคัดย่อ

     รายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้นำเสนอเกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารโรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์ โครงการนี้เป็นความร่วมมือกันระหว่างมหาวิทยาลัยสยามกับบริษัท ดีแอนด์จี คอร์ปอร์เรชั่น จำกัด การปฏิบัติงานสหกิจนี้ได้รับประสบการณ์ที่ทำให้เกิดความรู้ และได้นำมาแสดงไว้ในรายงานสหกิจนี้แล้ว รายงานสหกิจศึกษานี้ได้อธิบายถึงความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า ในระบบต่าง เช่นระบบแสงสว่าง ระบบเต้ารับไฟฟ้า และระบบแจ้งเตือนอัคคีภัย ผลจากการปฏิบัติงานสหกิจนี้ทำให้อุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารโรงพยาบาลสามารถใช้งานและทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ความรู้เกี่ยวกับการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในอาคารโรงพยาบาลนี้ได้นำมาเสนอไว้ในรายงานสหกิจศึกษาเล่มนี้แล้ว และสามารถที่จะนำไปใช้ในการปฏิบัติงานจริงได้

คำสำคัญ: การติดตั้ง, อุปกรณ์ไฟฟ้า, ไฟฟ้าในอาคาร, โรงพยาบาลเจริญกรุงประชารักษ์


Abstract

This cooperative education report presented electrical equipment installation in Chroenkrung Pracharak Hospital. This project was cooperation between Siam University and D&G Corporation Co., Ltd., and provide received the experience that created knowledge. This report described details about electrical equipment installation in various systems such as lighting systems, receptacle systems, and fire alarm systems. The result of this cooperative education operation helped electrical equipment in the building to work probably and efficiency. The knowledge about electrical equipment installation in a hospital building was presented in this report and this knowledge can be applied to future work.

คำสำคัญ: installations, electrical equipment, Charoenkrung Pracharak Hospital


ว่าที่ ร.ต. คัมภีร์ ธิราวิทย์ – Acting Sub Lt. Kampree Thiravith, วศ.บ. (วิศวกรรมไฟฟ้า) – B. Eng. (Electrical Engineering), วิศวกรรมศาสตร์ (Engineering), วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า – Bachelor of Engineering Program in Electrical Engineering, 3/2564 (2021)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 28
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print