เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด

Last modified: December 9, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด
Stock Counting Web Application for Annapolis Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศิรพงศ์ วิทยาพิทักษ์วงศ์ 6004800044, นางสาวพรชิตา เพื่อนค้า 6004800053
Mr. Sirapong Wittayapitakwong 6004800044, Miss Pornchita Phueankha 6004800053
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ศิรพงศ์  วิทยาพิทักษ์วงศ์ และพรชิตา  เพื่อนค้า. (2563). เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wittayapitakwong S. &  Phueankha P. (2020). Stock counting web application for Annapolis Co., Ltd.. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

       บริษัทสมาร์ทชิฟท์โซลูชั่น จำกัด เป็นบริษัทพัฒนาซอฟต์แวร์แบบกำหนดเอง นำเสนอบริการการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์แบบกำหนดเองแบบครบวงจร การพัฒนาซอฟต์แวร์เพื่อสนับสนุนการเอาท์ซอร์สและการเพิ่มประสิทธิภาพ การเขียนโปรแกรมไคลเอนต์-เซิร์ฟเวอร์ เว็บแอปพลิเคชัน และแอปพลิเคชันมือถือ ซึ่งทางบริษัทสมาร์ทชิฟท์โซลูชั่น จำกัด ได้รับมอบหมายงานจากบริษัท แอนนาโพลิส จำกัด ให้พัฒนาซอฟต์แวร์ในเรื่องของการนับสต๊อกสินค้า การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมูล ทางบริษัทสมาร์ทชิฟท์โซลูชั่น จำกัด จึงได้มอบหมายให้คณะผู้จัดทำ ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด ขึ้นมา โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงานฝ่ายขายของทางบริษัท แอนนาโพลิส จำกัด ลดระยะเวลาและความผิดพลาดที่เกิดขึ้นในการนับสต๊อกสินค้า ด้วยการบันทึกตัวเลขในการนับสต๊อกสินค้าลงในเว็บแอปพลิเคชันที่ทางคณะผู้จัดทำได้พัฒนาขึ้นมา โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรม ไมโครซอฟต์ วิชวลสตูดิโอโดยใช้ภาษา ดาร์ท ในการพัฒนา เว็บแอปพลิเคชัน และใช้ฐานข้อมูลจาก ไฟร์เบส โดยเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่ผู้ใช้งาน และสามารถช่วยให้การติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

คำสำคัญ : บริษัทสมาร์ทชิฟท์โซลูชั่น จำกัด, เว็บแอปพลิเคชัน, นับสต๊อกสินค้า


Abstract

        Smart Shift Solution Co., Ltd. is a custom software development company that offers a full range of custom software programming services software development to support outsourcing and optimization ,Client-Server Programming for web application and mobile applications. The Smart Shift Solution Company Limited was assigned the task of Annapolis Company Limited, to develop software for counting inventory and recording and analyzing data. The interns created a web application to count inventory for Annapolis Company Limited. The system helps sales staff reduce time and errors that occur in counting inventory by recording the numbers was developed into the web application that the students developed. The system with Microsoft Visual Studio and Dart language to develop web applications and the database used Firebase. The website helped increase convenience for users and helped to coordinate faster.

Keywords: Smart Shift Solution Co., Ltd, web application, Inventory Counting


เว็บแอปพลิเคชันนับสต๊อกสินค้าสำหรับ บริษัท แอนนาโพลิส จำกัด |  Stock Counting Web Application for Annapolis Co., Ltd.  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 435
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print