เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก
Stool Created from Plastic Water Bottles
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววรัญญา  พุ่มพยุง
Miss Warunya Pumpayung
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

วรัญญา  พุ่มพยุง. (2563). เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Pumpayung W. (2020). Stool created from plastic water bottles. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงาน เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก จัดทำขึ้นเนื่องจากเกิดสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถทำการจัดขายทัวร์ท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้ และมีสิ่งของหลายอย่างภายในบริษัทที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ เช่น ขวดน้ำพลาสติก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และเศษผ้าเหลือใช้ จนทำให้เกิดกลายเป็นขยะภายในบริษัท และบริษัท เดอะเบสท์ อินเตอร์ แอนด์ ออร์แกไนซ์ จำกัด มีแผนการย้ายสถานที่ตั้งบริษัทและต้องการเก้าอี้เพื่อรองรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการในบริษัท ผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานเก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก โดยประดิษฐ์สร้างเป็นสิ่งของเครื่องใช้คือการนำขวดน้ำพลาสติก แผ่นฟิวเจอร์บอร์ด และเศษผ้าเหลือใช้มาทำเป็นเก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติกเพื่อช่วยลดต้นทุนค่าใช้จ่ายในการซื้อผลิตภัณฑ์ใหม่ให้แก่บริษัทและยังช่วยลดขยะภายในบริษัทได้อีกด้วย

จากการสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษัทด้านคุณภาพมีความแข็งแรงทนทานดี สามารถใช้งานได้จริง ด้านความคิดริเริ่มสร้างสรรค์เป็นความคิดที่ดี ชิ้นงานมีความน่าสนใจ ด้านความยากง่ายในการแปรรูปไม่ยากไม่ง่ายจนเกินไป มีความไม่ซับซ้อน

คำสำคัญ: เก้าอี้ขวดน้ำพลาสติก


Abstract

This project aimed to develop chairs from plastic water bottles. During the COVID-19 pandemic, the company was unable to provide tours to consumers, and many products within the company, such as plastic water bottles, future boards, and fabric remnants, were unable to be used until they became waste within the organization. The Best Inter and Organize Co., Ltd. set plans to relocate the company location and chairs are required to accommodate customers. The author initiated an idea to prepare a project of creating chairs from plastic water bottles, future boards and waste fabric to cut the cost of buying new products for the company and also reduce waste within the company as well.

According to interviews with employees, in terms of the quality, the chairs were strong and durable, and could practically be used. In terms of creativity, this project was a good idea with interesting work pieces. In terms of difficulty of processing, they were uncomplicated and neither be difficult nor too easy.

Keywords:  Stool, Plastic, Water Bottles.


เก้าอี้จากขวดน้ำพลาสติก | Stool Created from Plastic Water Bottles

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 5195
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code