ป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน
Infographic Signs of Prohibited Items for Airline
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุธิดา จุ้ยช่วย
Ms. Suthida  Chuichuai
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ภัทรภร จิรมหาโภคา
Ms. Pattaraporn  Jiramahapoka
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง/citation

สุธิดา จุ้ยช่วย. (2563). ป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Chuichuai S. (2020). Infographic signs of prohibited items for airline. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด เป็นสายการบินต้นทุนต่ำในประเทศไทย ที่ให้บริการ ณ ท่าอากาศยานแม่ฟ้าหลวง เชียงราย ซึ่งเป็นสายการบินในเครือข่ายของ “ไลอ้อนกรุ๊ป” (Lion Group) ผู้จัดทำโครงงานได้จัดทำในหัวข้อป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน (Infographic Signs of Prohibited Items for Airline) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาเกี่ยวกับกฎระเบียบสิ่งของต้องห้ามของสายการบินที่ให้บริการเส้นทางภายในประเทศไทยและเพื่อจัดทำป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามเพื่อให้ข้อมูลแก่ผู้โดยสารในการเดินทางทางอากาศ ผู้จัดทำโครงงานได้มีการฝึกปฏิบัติงานเสมือนจริง ณ สถานที่จริง ตำแหน่ง Ground Service ในการปฏิบัติงานนั้นได้รู้จักแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ของการทำงานในสนามบิน ตลอดจนได้นำสิ่งที่เรียนรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานสหกิจเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพและสำเร็จลุล่วงไปด้วยดีจนได้นำข้อมูลและผลสรุปของปัญหาที่เกิดขึ้นไปแก้ไข ผลจากการปฏิบัติหน้าที่ได้เห็นถึงปัญหาของพนักงานภาคพื้นดินของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ บริเวณ Counter Check-In ปัญหาป้ายแสดงสิ่งของต้องห้ามที่เก่า ชำรุดและผู้โดยสารมองเห็นไม่ชัดเจน ผู้จัดทำจึงได้ดำเนินการแก้ไข โดยมีวัตถุประสงค์ในการจัดทำป้ายรูปแบบใหม่ โดยทำจากวัสดุที่มีความแข็งแรง สามารถทำความสะอาดได้ การเพิ่มขนาดตัวอักษร และเพิ่มภาษาเป็น 3 ภาษา คือ ไทย อังกฤษ และจีน และมีการเพิ่ม QR Code ของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ เพื่อให้ผู้โดยสารสามารถเข้าไปสืบค้นข้อมูลของสายการบินไทยไลอ้อนแอร์ได้

คำสำคัญ: ป้ายสารสนเทศ, สิ่งของต้องห้าม, สายการบิน


Abstract

Thai Lion Mentari Company Limited is a low-cost airline in Thailand that flies out of Chiang Rai’s Mae Fah Luang Airport. It is part of the Lion Group’s network. The author created this project with the goal of studying forbidden item laws of airlines operating routes inside Thailand and creating information signs depicting prohibited items to advise passengers on air travel. The author has virtually practiced at the genuine spot of Ground Service, which handles difficulties in a variety of settings. As a result of working in the airport and they applied what they had learned in cooperative education in order to make the work more efficient and successful. The information and conclusions of the problems that arose were used for solutions of their duties.

Keywords:  Infographic Signs, Prohibited Items, Airline.


ป้ายสารสนเทศแสดงสิ่งของต้องห้ามสำหรับสายการบิน | Infographic Signs of Prohibited Items for Airline

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code