เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้

Last modified: August 18, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้
Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว พรชิตา ฮวดศรี, นางสาว น้ำทิพย์ เสริมแสนยาวณิช, นางสาว ผกาพร ตุลย์วณิชโรจน์
Miss Pronchita Huadsi, Miss Namthip Sermsanyavanich, Miss Pakaporn Tulwanitrot
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ ยุวริน ศรีปาน
Miss Yuvarin Sripan
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

พรชิตา ฮวดศรี, น้ำทิพย์ เสริมแสนยาวณิช และ ผกาพร ตุลย์วณิชโรจน์. (2563). เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Huadsi P., Sermsanyavanich N., Tulwanitrot P. (2020). Multipurpose seat cushion from unused fabric. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานเรื่อง เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้ จัดทำขึ้นเนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 ทำให้ทางบริษัทไม่สามารถทำการจัดขายทัวร์ท่องเที่ยวให้กับลูกค้าได้ และมีสิ่งของหลายอย่างภายในบริษัทที่ไม่สามารถนำไปใช้ได้ เช่นเศษผ้าเหลือใช้ จนทำให้เกิดกลายเป็นขยะภายในบริษัท จึงจัดทำโครงงานเบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้า โดยประดิษฐ์สร้างเป็นสิ่งของเครื่องใช้คือการใช้เศษผ้าเหลือใช้มาทำเป็นเบาะรองนั่งเพื่อช่วยลดขยะภายในบริษัทและยังช่วยสร้างความผ่อนคลายให้กับพนักงานที่ต้องนั่งทำงานเป็นเวลานานด้วยเบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้

จากการสัมภาษณ์พนักงานภายในบริษัทในโครงงานเบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้  เป็นความคิดที่ดี ในการนำเศษผ้ามีรีไซเคิลจากเศษผ้าที่ไม่ได้ใช้แล้ว วัสดุอุปกรณ์หาได้ง่าย และตัวเบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้ยัง มีสีสันน่าใช้งานชิ้นงานมีความแข็งแรงทนทานต่อการใช้งานอีกด้วย

คำสำคัญ: เบาะรองนั่ง, เศษผ้าเหลือใช้


Abstract

The project Multipurpose Seat Cushion From Unused Fabric made due to the COVID-19 situation.  The company was not able to organize a tour and there were many use things in the company that can be recycled as Unused fabric. Therefore the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric project was created for reducing waste in the company. Unused fabric was reused by producing a seat cushion pad. Moreover, the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric also make company employees feel comfortable and relax on the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric.

From the interview with employees in  The project of multipurpose seat cushion  from Unused fabric, they thought that it was a great idea to recycle the Unused fabric and the materials were found easily. Moreover, the Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric was colorful, durable, and strong.

Keywords:  Seat Cushion, Unused Fabric.


เบาะรองนั่งอเนกประสงค์จากเศษผ้าเหลือใช้ | Multipurpose Seat Cushion from Unused Fabric

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1696
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code