ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 กรณีศึกษา บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด

Last modified: December 26, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53 กรณีศึกษา บริษัท อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด
Studying the Accounting System of Procurement and Filing Withholding Tax Forms; P.N.D 3, P.N.D 53. Case study: Amarin Television Company Limited
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนัฐพิชญ์ นภสิทธิ์จินดา, นางสาววนัสนันท์ ปานกลั่น
Ms. Natapich Nopasitjida, Ms. Vanusanun Panklun
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์กิตติศักดิ์  สรแพทย์
Mr. Kittisak Sorapat
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

นัฐพิชญ์ นภสิทธิ์จินดา และ วนัสนันท์ ปานกลั่น. (2558). ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53  กรณีศึกษา บริษัท  อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท  อมรินทร์  เทเลวิชั่น จำกัด  เป็นสถานีโทรทัศน์ระบบดิจิทัลภาพความคมชัดสูง (เอชดีทีวี)  และได้รับใบอนุญาตการออกอากาศช่องโทรทัศน์จาก กสทช. เป็นเวลา  15 ปี  เสนอรายการวาไรตี้และข่าวสารและผู้ผลิตมืออาชีพ  โดดเด่นด้วยรายการไลฟ์สไตล์การใช้ชีวิต เช่น การแต่งบ้าน ซ่อมแซมบ้าน จัดสวน ทำอาหาร รายการสำหรับแม่และเด็ก   ขณะที่ปฏิบัติสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีการเงิน คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ตรวจสอบเอกสารใบสั่งซื้อกับใบกำกำกับสินค้า  จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่ายและบันทึกเจ้าหนี้การค้าด้วยโปรแกรม Microsoft Dyanamics AX   จัดทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่าย  เช่น ภ.ง.ด. 3  ภ.ง.ด. 53 และยื่นชำระภาษี

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับระบบบัญชีสำหรับการจัดซื้อและการยื่นภ.ง.ด.3 และ ภ.ง.ด.53  โดยทำการศึกษาวิธีการจัดซื้อและระบบบัญชีเจ้าหนี้  วิธีการใช้โปรแกรม Microsoft Dynamics AX  ประเภทของเงินได้  อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย  ผลลัพธ์ที่ได้จากการศึกษา คือ ทำให้คณะผู้จัดทำได้รับความรู้  ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดซื้อ ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย และสามารถเพิ่มทักษะการทำงานด้านบัญชี  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคตต่อไป

คำสำคัญ: การจัดซื้อ, เงินได้, อัตราภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย


Abstract

Amarin Television Company Limited is a digital television high definition picture  station, and has received a television broadcasting license from the National Broadcasting and Telecommunications Commission for 15 years. They offer a variety of programs, news, professional manufacturers, they are outstanding with lifestyle programs, such as home decoration, home repairs, gardening, cooking, programs for mothers and children. While attending the internship under cooperative program at the financial accounting department of Amarin Television Co. Ltd., the team was assigned to review purchase orders with invoices, prepare withholding tax certificate and recognize accounts payable with Microsoft Dynamics AX, prepare withholding tax forms, such as P.N.D 3, as P.N.D 53, and filing tax payment.

This project was created to increase knowledge, understanding of accounting systems for procurement and filing withholding tax forms; P.N.D. 3, P.N.D. 53, through studying the procurement methods and accounts payable systems, how to use Microsoft Dynamics AX, types of income, withholding tax rate.  The results of the study were to enable  the team to gain knowledge, understand the purchasing process, withholding tax and could increase  performance skills in accounting, which will be applied in future careers.

Keywords: Purchasing systems, Income, Withholding tax rate.


ระบบบัญชีสำหรับกระบวนการจัดซื้อและกระบวนการนำส่ง ภ.ง.ด. 3 และภ.ง.ด. 53  กรณีศึกษา บริษัท  อัมรินทร์ เทเลวิชั่น จำกัด / Studying the Accounting System of Procurement and Filing Withholding Tax Forms; P.N.D 3, P.N.D 53. Case study: Amarin Television Company Limited

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 244
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code