ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Formula SmartBiz

Last modified: December 15, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Formula SmartBiz
Accounting Record Procedure with Formula  SmartBiz Accounting software
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวปทิตตา ดอนเมืองพรม, นางสาววิชญาดา จิรังดา
Ms. Kannika Donmuangprom, Ms. Witchayada Jirangda
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศิวิไล  สายบัวทอง
Ms. Sivilai Saibuathong
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ปทิตตา ดอนเมืองพรม และ วิชญาดา จิรังดา. (2561). ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  Formula SmartBiz. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท มีทวีการบัญชีและกฎหมาย จำกัด ให้บริการด้านบัญชีและภาษี  การตรวจสอบบัญชี  และจดทะเบียนธุรกิจ   ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษา คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้คัดแยกเอกสารทางบัญชี-รายการทางธุรกิจประจำเดือน  ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร จัดทำรายงานภาษีซื้อ รายงานภาษีขาย  บันทึกรายการค้าทางธุรกิจตามเอกสารหลักฐาน ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีฟอร์มูล่า สมาร์ทบิท  และจัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน

คณะผู้จัดทำจึงจัดทำโครงงานนี้เพิ่มความรู้ ความเข้าใจ และทักษะการทำงาน โดยศึกษาลักษณะของเอกสารทางบัญชี  ขั้นตอนการจัดทำรายงานภาษีซื้อ  รายงานภาษีขาย  การบันทึกบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีฟอร์มูล่า สมาร์ทบิท   โครงงานนี้ทำให้คณะผู้จัดทำมีความรู้  ความเข้าใจ เกี่ยวกับขั้นตอนการจัดทำบัญชี และสามารถเพิ่มทักษะการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี  ซึ่งจะนำไปประยุกต์ใช้ในประกอบอาชีพในอนาคต และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าโครงงานนี้จะมีประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี, การบันทึกบัญชี,  โปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชีฟอร์มูล่า, สมาร์ทบิท


Abstract

Meetawee Accounting and Law Co. Ltd. provids accounting and tax services including auditing and business registration. While working in the cooperative education project, our team was assigned to separate accounting documents and monthly business transactions. Moreover, we had to verify documents, prepare input tax and output tax reports, record business transactions as the documents of evidence with Formula SmartBiz accounting software, and store documents for ease of use.

The team, therefore, created this project for gaining more knowledge, understanding, and working skills by studying the characteristic of accounting documents, procedures for the preparation of input tax and output tax report and recording accounting with Formula SmartBiz accounting software. This project increased our teams knowledge and understanding about accounting procedures. Moreover, it can increase the skill of using accounting software which would be applied to our future career. Lastly, we sincerely hope that this project will be useful to the people involved.

Keywords: accounting documents, recording accounting, Formula Smartbiz accounting software.


ขั้นตอนการบันทึกรายการบัญชีด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปทางบัญชี Formula SmartBiz / Accounting Record Procedure with Formula SmartBiz Accounting software

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 9965
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code