การบันทึกภาษีซื้อ – ภาษีขาย ด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส

Last modified: October 15, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การบันทึกภาษีซื้อ – ภาษีขาย ด้วยโปรแกรมเอ็กซ์เพรส
Recording Input and Output Tax through Express Accounting Software
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาวกุลปรีญา ทองทวีนพเก้า
Miss Kulpreya Thongtaweenoppakao
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ชื่อปริญญา –
Degree:
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
B.Acc. Bachelor of Accountancy
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
การบัญชี
Bachelor of Accountancy Program
คณะวิชา –
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2565
2/2022

บทคัดย่อ

     บริษัท ทราฟสโตร์ ทราเวล แมเนจเม้นต์ จำกัด ประกอบกิจการนำเที่ยว ขนส่งและขนถ่ายสินค้า และคนโดยสารทั้งทางบก ทางน้ำ ทางอากาศ ทั้งภายในประเทศและระหว่างประเทศ

     ขณะที่ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่บริษัท ทราฟสโตร์ ทราเวล แมเนจเม้นต์ จำกัด ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงานทางด้านภาษีมูลค่าเพิ่มโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปทางการบัญชี Express

     จากการปฏิบัติงานดังกล่าวข้างต้น ผู้จัดทำได้รับประโยชน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ เกี่ยวกับภาษีมูลค่าเพิ่ม ขั้นตอนการบันทึกบัญชีบันทึกภาษีซื้อ – ภาษีขาย การใช้โปรแกรมบัญชี Express มีทักษะการทำงานเพิ่มขึ้น การวางแผนบริหารจัดการเวลาที่มีอยู่สามารถปฏิบัติให้บรรลุเป้าหมายได้ตามเวลาที่กำหนด ซึ่งสิ่งต่างที่กล่าวไปข้างต้นเป็นประสบการณ์ในการทำงานและแนวทางในการพัฒนาอาชีพในอนาคต

คำสำคัญ: ภาษีมูลค่าเพิ่ม, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express, ทักษะการทำงาน


Abstract

     Trafstore Travel Management Co.,Ltd operates tours, transportation and loading and unloading of goods and passengers by land, water and air both domestically and international.

     While working on the cooperative education project at Trafstore Travel Management Co.,Ltd the organizer was assigned to perform VAT by using Express accounting software.

     During the internship, the student benefited from the work in terms of knowledge and understand about VAT Accounting process, input tax record, sales tax, using accounting software Express has increased work skills. An existing time management plan can be implemented to achieve target at the specified time. Which the things mentioned above are work experiences and Guidelines for future career development.

คำสำคัญ: input tax, output tax, Express accounting software, performance skills.


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1182
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code