การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม

Last modified: October 4, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
ชื่อบทความ: การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Research Article: The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University
ผู้เขียน/Author: ดร. ศนิกานต์ ศรีมณี, ดร. ชนิดา มัททวางกูร, อาจารย์เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม | Dr. Sanikan Seemanee, Dr. Chanida Mattavangkul, Miss Penrung Nualcham
Email: s.seemanee@gmail.com
สาขาวิชา/คณะ: คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Nursing,  Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ รายงานการวิจัยมหาวิทยาลัยสยาม เรื่อง การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, ปีที่ 20 ฉบับที่ 39  กรกฏาคม-ธันวาคม 2562 | Journal of Nursing, Siam University Vol. 20 No. 39 Jul-Dec 2019

การอ้างอิง|Citation

ศนิกานต์ ศรีมณี, ชนิดา มัททวางกูร, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม (รายงานการวิจัย). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Seemanee S., Mattavangkul C., & Nualcham P. (2019). The community health nursing competencies indicators development among nursing students in Faculty of Nursing, Siam University (Research Report). Bangkok: Faculty of Nursing, Siam University.

ศนิกานต์ ศรีมณี, ชนิดา มัททวางกูร, เพ็ญรุ่ง นวลแจ่ม. (2562). การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, วารสารพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม, 20(39), 20-35.

Seemanee S., Mattavangkul C., & Nualcham P. (2019). The community health nursing competencies indicators development among nursing students in Faculty of Nursing, Siam University. Journal of Nursing, Siam University, 20(39), 20-35.


บทคัดย่อ

การวิจัยนี้เป็นการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ มีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาองค์ประกอบและตัวบ่งชี้รวมทั้งการยืนยันองค์ประกอบและตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างได้แก่ อาจารย์พยาบาลประจำสาขาการพยาบาลอนามัยชุมชน และพยาบาลวิชาชีพในโรงพยาบาลที่สังกัดกระทรวงสาธารณสุขที่เป็นแหล่งฝึกภาคปฏิบัติของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กลุ่มตัวอย่างจำนวน 313 คน ใช้วิธีการสุ่มตัวอย่างแบบชั้นภูมิตามสัดส่วน เครื่องมือที่ใช้คือแบบสอบถาม จำนวน 100 ข้อ ผ่านการตรวจสอบความเชื่อมั่นโดยใช้สูตรสัมประสิทธิ์แอลฟาของครอนบาค ได้ค่าความเชื่อมั่นทั้งฉบับเท่ากับ .95 วิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้เทคนิคการวิเคราะห์องค์ประกอบเชิงสำรวจ ผลการศึกษาพบว่า

1. องค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม ประกอบด้วย 4 สมรรถนะ 42 ตัวบ่งชี้ ได้แก่ 1) สมรรถนะด้านการปฏิบัติการพยาบาลอนามัยชุมชนตามมาตรฐานวิชาชีพ มี 22 ตัวบ่งชี้ 2) สมรรถนะด้านความสามารถในการบริหารจัดการตามหลักฐานเชิงประจักษ์และการเสริมสร้างพลังอำนาจ มี 13 ตัวบ่งชี้      3) สมรรถนะด้านคุณธรรม จริยธรรม และภาวะผู้นำ มี 4 ตัวบ่งชี้ และ 4) สมรรถนะด้านมนุษยสัมพันธ์และการสื่อสาร มี 3 ตัวบ่งชี้  2. การยืนยันองค์ประกอบสมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล โดยผู้ทรงคุณวุฒิยืนยันองค์ประกอบในประเด็นความเหมาะสม

คำสำคัญ: การพัฒนาตัวบ่งชี้, สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชน, นักศึกษาพยาบาล


ABSTRACT

This Exploratory Factor Analysis research aimed to development and to confirm the components and indicators of community health nursing competencies among nursing students in Faculty of Nursing, Siam University. Sample were 313 nurse lecturers and registered nurses working in the hospitals under the jurisdiction of the Ministry of Public Health, the training places for nursing students. Stratified sampling was used. Research instrument was a questionnaire including 100 items. Reliability of the questionnaire was tested using Cronbach’s alpha coefficient yielding a value of .95. Data were analyzed using principal component factor analysis. The results showed that;

1. The components of community health nursing competencies of the nursing students included 4 dimensions namely, a) community health nursing practice according to professional standards competencies (22 indicators), b) empowerment management based on empirical evidence and empowerment competencies (13 indicators), c) Moral and ethical competencies and leadership (4 indicators), and d) Human relations and communication competencies (3 indicators).  2. Confirmation of components by experts. The components of community health nursing competencies of the nursing students included 4 dimensions in the issue of propriety, feasibility, utility and accuracy were at a high level.   The findings from this study suggest that the indicators of community health nursing competencies should be applied in teaching and learning Academic service. As well as student development to enhance the capacity of community health nursing for nursing students.

Keywords: Indicators Development, Community health Nursing Competencies, Nursing Student.


การพัฒนาตัวบ่งชี้สมรรถนะด้านการพยาบาลอนามัยชุมชนของนักศึกษาพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม / The Community Health Nursing Competencies Indicators Development among Nursing Students in Faculty of Nursing, Siam University

Faculty of Nursing, Siam University, Bangkok, Thailand

รายงานการวิจัยของมหาวิทยาลัยสยาม:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 544
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles