ระบบบริหารจัดการทีมงานโดยใช้เทคนิคของ Scrum

Last modified: July 4, 2024
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
ระบบบริหารจัดการทีมงานโดยใช้เทคนิคของ Scrum
The Development of a Team Management System using Scrum Techniques
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นางสาวพลอยชมพู ไกรเจริญ
Miss Ploychomphoo Kraicharoen
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen
ชื่อปริญญา –
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science)
คณะวิชา –
Faculty:
วิทยาศาสตร์ (Science)
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2566 (2023)

บทคัดย่อ

     บริษัทประกันชีวิตเป็นผู้ให้บริการผลิตภัณฑ์ด้านประกันชีวิตที่มีการแข่งขันสูงในปัจจุบัน จึงได้มีการนำเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และส่งเสริมการขาย ผู้จัดทำได้มาปฏิบัติงานสหกิจศึกษาในส่วนงานการขายออนไลน์ ภายในทีมประกอบด้วยทีมงานที่มีความเชี่ยวชาญทางด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบ Full Stack จึงต้องการระบบบริหารจัดการการดำเนินงานของทีมงานตามแนวคิดการบริหารจัดการโครงการแบบ Scrum โดยระบบพัฒนาเป็นเว็บแอปพลิเคชัน โดยระบบจะช่วยประเมินลำดับความยากของฟังก์ชันงานในโครงการได้ เพิ่มประสิทธิภาพของการประชุม Scrum และช่วยให้การวางแผนการทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพในระยะเวลาอันรวดเร็ว ในการพัฒนาระบบผู้จัดทำใช้ Sveltekit และ Tailwind CSS หลังการทดสอบระบบ ผลการทดสอบระบบสามารถทำงานได้ตามฟังก์ชันการทำงานที่กำหนด

คำสำคัญ: การบริหารโครงการ, การบริหารทีมงาน, ประกันชีวิต, สกรัม


Abstract

     A life insurance company operating in a highly competitive market has adopted technology to develop products and promote sales. I participated in a cooperative education program in the online sales department. The team comprises experts in Full Stack software development, necessitating a project management system based on the Scrum methodology. This system, a web application, helps assess the difficulty of project functions, enhances the efficiency of Scrum meetings, and facilitates effective work planning in a short time. Developing the system used the Svelte Framework and Tailwind CSS. Post-testing the system has been found to function according to the specified requirements.

คำสำคัญ: project management, team management, scrum, life insurance


อาจารย์จรรยา แหยมเจริญ – Miss Janya Yamcharoen, วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) – B.Sc. (Computer Science), วิทยาศาสตร์ (Science), วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ – Bachelor of Science Program in Computer Science, 2/2566 (2023)

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 15
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print