การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ

Last modified: January 26, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ
The Development of the Loan-Return System for Trainee Locker of Shangri-La Hotel, Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวณัฐธิดา สายวรรณะ
Ms. Nattida  Saiwanna
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhra  Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ณัฐธิดา สายวรรณะ. (2561). การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจเรื่อง การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ มีวัตถุประสงค์เพื่อกำจัดปัญหาการสูญหายและไม่คืนกุญแจล็อคเกอร์ ผู้จัดทำจึงสร้างขั้นตอนการยืม-คืนที่ชัดเจนและพัฒนาระบบการยืม-คืนขึ้นมาเพื่อลดปัญหาดังกล่าว โดยใช้แบบสอบถามในการเก็บข้อมูลแสดงความพึงพอใจของบุคลากรแผนกทรัพยากรบุคคล จำนวน 6 คน และผู้ที่เกี่ยวข้องกับโครงงานนี้ซึ่งเป็นนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ จำนวน 29 คน รวมทั้งหมดจำนวน 35 คน

ผลการปฏิบัติโครงงานพบว่า การพัฒนาระบบนี้ มีระดับความพึงพอใจแบ่งผลเป็น 2 ส่วน โดยส่วนแรกคือ ด้านความสะดวกและง่ายต่อการใช้งาน ส่วนที่สองคือ ด้านของระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ของนักศึกษาฝึกงาน ผลรวมของค่าเฉลี่ยความพึงพอใจเท่ากับ 4.03 และ 3.64 ตามลำดับ และมีค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ 0.82 และ 0.84 ตามลำดับ เมื่อเทียบกับเกณฑ์ที่ใช้ในการสรุปผลความพึงพอใจได้ผลอยู่ที่ระดับ “ความพึงพอใจมาก” ซึ่งสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ที่ผู้จัดทำได้ตั้งไว้

คำสำคัญ: ระบบการยืม-คืน, ล็อคเกอร์, นักศึกษาฝึกงาน


Abstract

The Development of the Loan-Return System for Trainee Locker of Shangri-La Hotel, Bangkok aimed to eliminate the problem of lost locker keys, thus creating a lending – borrowing and a clear system of lending – borrowing to minimize such problems. A questionnaire was used to collect data to survey the satisfaction of 6 employees in the Human Resources department, and 29 people involved with this project are Trainee Shangri-La Hotel, Bangkok, a
total of 35 people. The results of the development of this system showed that they were satisfied with the convenience and ease of use and satisfaction with the trainee loan-return system with the sum of 4.03 and 3.64 respectively, and the Standard Deviation equaled 0.82 and 0.84 respectively. Compared to the criteria used to summarize the results, the satisfaction was at the “very satisfied” level, which corresponds to the objective that the authors has set.

Keywords:  Loan-Return System, locker, Trainee.


การพัฒนาระบบการยืม-คืนกุญแจล็อคเกอร์ ของนักศึกษาฝึกงานของโรงแรมแชงกรี-ลา กรุงเทพฯ / The Development of the Loan-Return System for Trainee Locker of Shangri-La Hotel, Bangkok

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by Advisor

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 478
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print