ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก
Soufflé Ham and Sausage
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวนฤมล สิทธิวงศ์, นายฐานันดร ประทวน
Miss Narumol Sittivong, Mr. Thanandon Prathuan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์อัคร ธนะศิรังกูล
Mr. Akhara Thanasirangkul
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2561
2/2018

การอ้างอิง/citation

ฐานันดร ประทวน และ นฤมล สิทธิวงศ์. (2561). ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเรื่อง  ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก มีวัตถุประสงค์เพื่อลดปริมาณไข่ขาว แฮมและไส้กรอก ที่เหลือจากครัวเบเกอร์รี่ และครัวยุโรป คณะผู้จัดทำได้จัดทำแบบสอบถามประเมินความพึงพอใจโดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ด้านคุณภาพของซูเฟล่ และ 2. ด้านความคิดเห็นการนำวัตถุดิบไข่ขาวที่เหลือมาใช้ประโยชน์ไดจริง โดยเก็บข้อมูลจากบุคคลากรแผนกครัว จำนวน 10 ชุด

ผลการประเมินแบบสอบถามส่วนแรก พบว่า สีของซูเฟล่ รสชาติของซูเฟล่ และความนุ่มฟูของซูเฟล่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.60 , 4.60 และ 4.50 ตามลำดับ กลิ่นของซูเฟล่ และ ความสวยงามของซูเฟล่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 3.90 และ 3.70 ตามลำดับ ผลการประเมินแบบสอบถามในส่วนที่สอง พบว่า การนำวัตถุดิบไข่ขาวมาทำเป็นซูเฟล่ การลดปริมาณวัตถุดิบไข่ขาวที่เหลือลงได้ และการนำซูเฟล่มาใส่ในรายการอาหารของโรงแรม อยู่ในระดับความพึงพอใจมากที่สุด มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.80 , 4.80 และ 4.70 ตามลำดับ การรับประทานเป็นอาหารเช้าคู่กับกาแฟ และการนำแฮมและไส้กรอกมาเป็นส่วนผสมของซูเฟล่เหมาะสมหรือไม่ อยู่ในระดับความพึงพอใจมาก มีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ 4.20 , 3.60 ตามลำดับ ซึ่งผลการทดสอบตรงไปตามวัตถุประสงค์ของงานวิจัย

คำสำคัญ: ซูเฟล่, แฮม, ไส้กรอก, ไข่ขาวที่เหลือ


Abstract

The project of Cooperation Education in the title of Soufflé Ham and Sausage has the objective to reduce the quantities of egg white, ham and sausages remaining from the Bakery and the European kitchen. Thus, the researchers have made questionnaires to take satisfaction classifying into 2 parts: 1. Quality of Soufflé and 2. Opinions to bring the material of remaining egg white to apply by collecting information from the employee in the Kitchen Department with totals of 10 series.

According to the first part of questionnaire results, it was found that the colors, the taste and the softness with fullness of Soufflé were in the most satisfaction level with the mean of 4.60, 4.60 and 4.50, respectively. Similarly, according to the smell and the beauty of Soufflé they were in  excellent satisfaction level with mean of 3.90 and 3.70, respectively. In addition, according to the second part of questionnaire results it was found that bringing the material of egg white to make the Soufflé by reducing the quantities of the egg white to waste and creating the Soufflé by putting in additional the food of the hotel were in the most satisfaction level with mean of 4.80, 4.80 and 4.70, respectively. What’s more, having breakfast with coffee and bringing ham and sausages to be in a mixture of Soufflé in a suitable way were in the most satisfaction level with means of 4.20, 3.60, respectively. As the result, the testing  is according to the objective for the research.

Keywords:  Soufflé, Ham, Sausage, Remaining Egg White.


ซูเฟล่แฮมและไส้กรอก / Soufflé Ham and Sausage

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 296
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print