น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ

Last modified: February 4, 2020
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ
Natural Glass Cleaner
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุวนันท์ สะอาดเอี่ยม
Ms. Suvanun  Saadaiam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ปิยธิดา กังวานสิทธิ์
Ms. Piyatida  Kungwansith
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

สุวนันท์ สะอาดเอี่ยม. (2561). น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา ณ โรงแรมดับเบิ้ลยู กรุงเทพฯ ในแผนกแม่บ้านผู้จัดทำพบว่าภายในโรงแรมตกแต่งด้วยกระจกเป็นส่วนมาก ซึ่งเวลาทำความสะอาด บางครั้งสารเคมีที่ใช้ในการเช็ดกระจกจะมีกลิ่นของสารเคมีและยังคงตกค้าง จึงทำให้เล็งเห็นถึงการทำความสะอาดกระจก เพื่อให้กระจกมีความใสสะอาดและเงางามมากขึ้นและยังไร้สารเคมี โดยการนำสมุนไพรไทย คือ ดอกอัญชัน และมะกรูด โดยดอกอัญชันจะทำให้น้ำยาเช็ดกระจกมีสีสันสวยงาม และมะกรูดยังช่วยลดคราบสกปรก   ฆ่าเชื้อแบคทีเรีย นอกจากนั้นน้ำมันหอมจากผิวมะกรูดยังมีสรรพคุณในการไล่แมลงต่างๆ อีกด้วย

หลังจากที่ได้ทำการทดลองทำผลิตภัณฑ์น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ ผู้จัดทำได้สำรวจความคิดเห็น โดยการทำแบบสอบถามความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่าง คือพนักงานโรงแรมจำนวน 30 คน เพื่อให้ทราบถึงผลของโครงงาน ผลการศึกษาพบว่า กลุ่มตัวอย่างมีความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์ระดับมาก โดยเรียงลำดับค่าเฉลี่ยจากมากไปน้อยได้ดังนี้ ความพึงพอใจในด้านกลิ่นของน้ำยาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในด้านลดต้นทุน ความพึงพอใจในด้านบรรจุภัณฑ์ ความพึงพอใจในด้านสีของน้ำยาเช็ดกระจก ความพึงพอใจในด้านคุณภาพและความสะอาด จากความพึงพอใจในผลิตภัณฑ์มีค่าเฉลี่ยรวม  𝑥̅ = 4.49 และ S.D = 0.60

คำสำคัญ: น้ำยาเช็ดกระจก, สมุนไพร, ไร้สารเคมี


Abstract

From the co-operative study at W. Bangkok Hotel in the Housekeeping Department, the researcher observed that the hotel interior was mainly decorated with glass. When the glass was cleaned, the chemical used would leave its chemical odor on the glass surface. Therefore, this led to giving importance to using a glass cleaner in order to make the glass more clear, clean, shiny and chemical-free. This research was conducted by using Thai herbs, namely butterfly pea flowers and bergamot. Butterfly pea flowers will beautify the glass cleaning liquid with its unique color, and bergamot will help remove stains and kill bacteria. Moreover, the essential oil from bergamot shell has its properties in repelling insects as well.

After conducting the experiment of creating a glass cleaner with natural ingredients, the researcher surveyed opinions by distributing a satisfaction questionnaire to the sample of 30 hotel staff in order to study the outcome of the project. The results of the study indicated that the samples were satisfied with the product at a high level by descending sort of means as follows: the satisfaction with the odor of the product, satisfaction with cost reduction, satisfaction with the package, satisfaction with the color of the product, and satisfaction with quality and cleanliness. From satisfaction with the product, the total mean represented = 4.49 and S.D = 0.60.

Keywords:  Glass cleaner, Herbs, Chemical-free.


น้ำยาเช็ดกระจกจากธรรมชาติ / Natural Glass Cleaner

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 30977
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print