การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ
Reorganizing the alien work force by using the methods of nationality inspection, visa stamping and work permission consideration of the workforces of Cambodian, Lao and Myanmar Nationalities in a One Stop Service
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภูวกร โตสิงห์ขร
Mr. Phuwakorn Tosingkhon
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst.Prof.Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ภูวกร โตสิงห์ขร. (2560). การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

The objectives of this research were to study the process of nationality inspection, visa stamping and work permission consideration of alien workforces and to propose solutions on administering such activities on the alien work forces of Cambodia, Laos and Myanmar nationalities. This research employed qualitative method, collecting the data by interviewing two groups of informant including alien workers from Cambodia, Laos and Myanmar and government officials.

The result of the study, based on interviews with the alien workforces, indicated that the system of One Stop Service remains a time-consuming process requiring excessive procedures thus, causing the waste of time and being costly. The informants suggest streamlining the process and procedures of the related public agencies and increasing the number of the service centers and more officials on duty to facilitate a one day completion of task in addition to welfares such as. household service, medical treatments, travel expense, etc.

Based on the results of the study, the recommendations include the personnel training and development, the amending of related law, regulations and procedures to cope with changes and being effectively implement, the arrangement of information system and database of the Department of Employment into one single standard. All of these will require knowledge in innovation and technology to enable a responsive network of the public service system for the people.

Keywords:  Information systems, Alienate worker.


การจัดการระบบแรงงานต่างด้าวโดยวิธีการตรวจสัญชาติ การตรวจลงตรา และการพิจารณาอนุญาตการทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติกัมพูชา ลาว และเมียนมา ในลักษณะบริการแบบเบ็ดเสร็จ

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 419
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code