ระบบบัญชีเจ้าหนี้

Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
ระบบบัญชีเจ้าหนี้
The Payment of Accounts Payable and Verifying the Accuracy of Related Documents
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวสุมิตรา หวังต่อ, นางสาวพนัชกร คุ้มรักษา
Ms. Sumitra Wangtor, Ms. Panachakorn Koomraksa
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ชายศักดิ์   หลายรัตนกุล
Mr. Chaisak Lairatanakul
ระดับการศึกษา:
Degree:
บัญชีบัณฑิต (บช.บ.)
Bachelor of Accounting
ภาควิชา:
Major:
การบัญชี
Accounting
คณะ:
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2558
3/2015

การอ้างอิง/citation

สุมิตรา หวังต่อ และ พนัชกร คุ้มรักษา. (2558). ระบบบัญชีเจ้าหนี้. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด  เป็นบริษัทในเครือบริษัท โตโยด้า โกเซ จำกัดสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ประเทศญี่ปุ่น และเป็นผู้ผลิตและจำหน่ายชิ้นส่วนยานยนต์  เช่น ชิ้นส่วนของรถยนต์ที่ทำจากยาง  ชิ้นส่วนภายในและภายนอกรถยนต์  และผลิตภัณฑ์ระบบความปลอดภัย    ขณะที่คณะผู้จัดทำได้ปฏิบัติงานตามโครงการสหกิจศึกษาที่แผนกบัญชีเจ้าหนี้ของ บริษัท โตโยด้า โกเซ (ประเทศไทย) จำกัด  คณะผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้รับวางบิลจากเจ้าหนี้การค้าและตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารที่เกี่ยวข้อง  จัดเก็บเอกสารให้สะดวกต่อการใช้งาน เนื่องจากเอกสารทางบัญชีมีเป็นจำนวนมาก

โครงงานนี้จัดทำขึ้นเพื่อเพิ่มทักษะการทำงาน  โดยทำการศึกษาขั้นตอนการจ่ายชำระเจ้าหนี้การค้า  ประเภทของเอกสารทางบัญชี  คุณลักษณะของเอกสารทางบัญชี  กำหนดรหัสของเอกสาร  หลักการจัดเก็บเอกสาร   โครงงานนี้สามารถเพิ่มความความรู้  ความเข้าใจและทักษะการทำงานที่จะประยุกต์ใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต  คณะผู้จัดทำหวังว่าโครงงานี้จะเป็นประโยชน์ต่อบุคคลที่เกี่ยวข้อง

คำสำคัญ: เอกสารทางบัญชี, เจ้าหนี้การค้า, การตรวจสอบความถูกต้อง


Abstract

Toyada Gosei (Thailand) Co. Ltd. is a subsidiary of Toyoda Gosei Co. Ltd., in Japan,      a manufacturer and a distributor of automotive components,  such as; weatherstrips, functional components, interior and exterior parts, safety system products, electronic products, and other general industry products. While attending the internship under the cooperative education program in the accounts payable department, the team was assigned to receive the bill of creditors, then verify the accuracy of related documents, and arrange accounting documents for ease of use because there was a lot of accounting.

Therefore, the team was designed to increase the skills of  performance, through  studying the systems of the payment of accounts payable, the type of accounting documents,     the nature of accounting documents and principles of document arrangement. The result was that the team had gained  knowledge, understanding and performance skills to apply in future careers, and the goal that this project would be beneficial to interested parties.

Keywords: Accounting documents, Accounts payable, Accuracy.


ระบบบัญชีเจ้าหนี้/ The Payment of Accounts Payable and Verifying the Accuracy of Related Documents

หลักสูตรบัญชีบัณฑิต (บช.บ.) สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยสยาม Faculty of Business Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 366
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code