กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ

Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ
Research Article: The Process of Bird in Nature Photography
ผู้เขียน/Author: ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง | Nutthawut Singnongsuang
Email: winter-nut@hotmail.com
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาภาพยนตร์ โทรทัศน์ และภาพยนตร์ คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Faculty of Communication Arts in Radio-Television-Film, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า ปีพิมพ์ 6 ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม-ธันวาคม 2562) / บทความวิชาการ

การอ้างอิง/citation

ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง. (2562). กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ. วารสารนิเทศศาสตร์และนวัตกรรม นิด้า, 6(2), 83-97.


บทคัดย่อ

บทความนี้เป็นบทความวิชาการที่เขียนจากประสบการณ์การสร้างสรรค์ของผู้เขียน มีวัตถุประสงค์เพื่ออธิบายกระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ  ซึ่งกระบวนการถ่ายภาพมีดังนี้ 1.การศึกษาพฤติกรรมนก 2.การเตรียมกล้องและการเตรียมตัวของช่างภาพ 3.การรอเวลากดชัตเตอร์ การถ่ายภาพนกตามธรรมชาติภาพสำคัญที่ควรถ่ายคือ ภาพแอคชั่นการเคลื่อนไหวของนก ภาพนกกับรังนก การเลือกฉากหลัง รวมถึงการจัดองค์ประกอบภาพ นอกจากนี้การถ่ายภาพนกควรเลือกใช้ความเร็วชัตเตอร์ที่สูงเพื่อหยุดการเคลื่อนไหวของนกเทคนิคนี้เรียกว่าการถ่ายภาพสตอปแอคชั่น

คำสำคัญ: การถ่ายภาพนก, นก, ธรรมชาติของนก


ABSTRACT

This article is written from personal experience which aims to describe the process of photographing the birds in nature. The process is including 1) studying bird’s behavior, 2) preparing the camera and 3) preparing photographer for pressing the shutter. It’s important to consider the birds’ actions, the nest, the background and composition for photos. To photograph the birds, camera should be set with high-speed shutter in order to capture the action—this technique is called “Stop-Action.”

Keywords: Bird Photography, Bird, Bird in Nature.


กระบวนการถ่ายภาพนกตามธรรมชาติ | The Process of Bird in Nature Photography

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 509
Next: กระบวนการผลิตมิวสิควิดีโอ เพลงพาวเวอร์แบงค์-บอย พีชเมกเกอร์และเพลงรักไม่พอ – เดอะไดฟ์
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print