กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี “เรื่องการบวชพระ”

Last modified: July 7, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี “เรื่องการบวชพระ”
The Process of Documentary Production “Becoming a Monk”
ชื่อนักศึกษา:
Author:
สรรพสิริ สิทธินันทวัตน์
Sappasiri Sittinuntawat 
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
Mr. Nuttawut Singnongsaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
Radio-Television-Film
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สรรพสิริ สิทธินันทวัตน์. (2560). กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี “เรื่องการบวชพระ”. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี “ขั้นตอนการบวชพระ” พ.ศ.2561  มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างสรรค์สารคดีขั้นตอนการบวชพระเพื่อเผยแพร่สู่สาธารณะ

ผลการปฏิบัติงานกระบวนการสร้างสรรค์สารคดี เรื่องการบวชพระ มีขั้นตอนในการทำงานดังต่อไปนี้

  1. การเตรียมการผลิต (Pre-Production) การศึกษาข้อมูล การสัมภาษณ์พระครูผู้เชี่ยวชาญ และนำข้อมูลที่ได้มาเขียนบทสารคดี
  2. การผลิตรายการ (Production) คือ การถ่ายภาพวิดีโองานบวชตามบทสารคดี ซึ่งเก็บบรรยากาศทุกอารมณ์ทั้งผู้ที่บวช ญาติ และถ่ายภาพในขนาดที่แตกต่างกัน
  3. กระบวนการหลังการผลิต(Post-Production) คือ การนำไฟล์วีดีโอที่ได้บันทึกมาเรียบเรียงตามบทที่ได้เขียนไว้ ลงเสียงบรรยาย  ใส่เสียงดนตรีประกอบ กระบวนการสุดท้ายคือเผยแพร่สู่สาธารณะ

คำสำคัญ: สารคดี, การบวชพระ, การสร้างสรรค์สารคดี


Abstract

The cooperative education report entitled “The Process of Documentary Becoming a Monk” aims to produce a sideline step of becoming a monk in Thailand. The results found the process of producing documentary consisted of the following components: pre-production researching, interviewing and write the script from data that had collected. 2). Production: filming the documentary as scripted such as emotion of the monk and participants and filming in different composition and 3). Post-production: editing or arranging the footages, mixing voice over, mixing background music; and lastly, publishing the finished project.

Keywords: Documentary, Becoming a Monk, Documentary Production Process.


กระบวนการสร้างสรรค์สารคดี “เรื่องการบวชพระ” / The Process of Documentary Production “Becoming a Monk”  

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 470
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print