การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ของจังหวัด กาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด

Last modified: July 30, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ของจังหวัด กาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด
Photography to promote SBL Magazine, Thailand Record, in Kanjanaburi and Rajaburi of Smart Business Line Company Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย ฐานันต์ สุภาสาคร
Mr. Tarnun Supasakorn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
นาย ปวรรศ จันทร์เพ็ญ
Mr.Pawat Chanpen
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
การโฆษณา
Advertising
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

ฐานันต์ สุภาสาคร. (2560). การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ของจังหวัด กาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Supasakorn T. (2017). Photography to promote SBL Magazine, Thailand Record, in Kanjanaburi and Rajaburi of Smart Business Line Company Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Communication Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

รายงานการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเรื่อง “การถ่ายภาพจัดทำนิตยสารจังหวัดเพื่อโปรโมทการท่องเที่ยวจังหวัดกาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี” มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) เพื่อศึกษาการถ่ายภาพเพื่อทำสื่อนิตยสารจังหวัด 2) เพื่อเรียนรู้การขั้นตอนการถ่ายภาพเพื่อทำสื่อนิตยสารจังหวัด รวมถึงการประสานงานในส่วนต่างๆ จากการปฎิบัติงานจริง ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในการพัฒนาด้านการทำงานในอนาคตได้

จากการที่ผู้จัดทำได้รับมอบหมายให้ปฎิบัติงานในบริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด ตำแหน่งผู้ช่วยช่างภาพ โดยมีหน้าที่รับผิดชอบหลักเกี่ยวกับการถ่ายภาพประกอบนิตยสารภายในจังหวัดที่ได้รับมอบหมายและติดต่อประสานงานในส่วนต่างๆ อาทิ โรงแรม รีสอร์ท และ วัด เป็นต้น

จากผลการศึกษา การทำงานจริง สื่งที่ได้รับทราบจากปัญหาการทำงานตำแหน่ง ช่างภาพนั้น คือ ปัญหาด้านสภาพอากาศ เช่น ฝนตก ฟ้าครึ้ม เป็นปัญหาในการถ่ายภาพเป็นอย่างยิ่ง  วิธีแก้ไขปัญหาคือ ใช้โปรแกรมตกแต่งภาพช่วยในการปรับค่า สมดุลของสี และแสง ให้ดูเหมาะแก่งานประกอบนิตยสารเชิงท่องเที่ยว

ตลอดระยะเวลาการปฎิบัติงานสหกิจศึกษาเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ นอกจากจะได้พัฒนาทักษะทางวิชาชีพแล้ว ยังได้พัฒนาทักษะการปฎิบัติงานตามสภาพจริง และได้นำเอาความรู้ความสามารถ นำมาปรับใช้กับการทำงานจริงได้ ซึ่งเป็นการเตรียมพร้อมก่อนก้าวเข้าสู่การทำงานอย่างมืออาชีพต่อไปในอนาคต

คำสำคัญ : ถ่ายภาพ, แต่งภาพ


Abstract

This study investigates the photography used to promote SBL magazine, Thailand record, in Kanjanaburi and Rajaburi province. It has the objective to study the photography for magazines and study thr working process of this. This includes coordination from the real working situation to develop the working skill for future career.

The student was assigned to work as a photographer asistant by having responsibilities to take photos for magazine and coordinate with hotels, resorts, temples and other venues for work. The study found that a main problem for photography is the weather, especially on a cloudy or rainy day. This must be resolved by using image editing application to adjust the color and light balance before publication.

Throughout the 16 weeks of work at the company, students can learn more working skills and develop knowledge based on the specific condition. All this allows the student to have more confidence before entering to a professional career in the near future.

Keywords: Photography, Image edition.


การถ่ายภาพเพื่อโปรโมทนิตยสาร SBL บันทึกประเทศไทย ของจังหวัด กาญจนบุรี และ จังหวัดราชบุรี บริษัท สมาร์ท บิซิเนส ไลน์ จำกัด|Photography to promote SBL Magazine, Thailand Record, in Kanjanaburi and Rajaburi of Smart Business Line Company Ltd.

Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 380
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles