บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการศิลปิน บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด พ.ศ.2561

Last modified: July 7, 2019
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการศิลปิน บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด พ.ศ.2561
The Role of the Artist Relation at What The Duck Company Ltd., 2018
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นภัทร คงสวัสดิ์
Napat  Khongsawat
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ณัฐวุฒิ สิงห์หนองสวง
Mr. Nuttawut Singnongsaung
ระดับการศึกษา:
Degree:
นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.)
Bachelor of Arts (Communication Arts)
ภาควิชา:
Major:
วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์
Radio-Television-Film
คณะ:
Faculty:
นิเทศศาสตร์
Communication Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

นภัทร คงสวัสดิ์. (2560). บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการศิลปิน บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด พ.ศ.2561. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

 


บทคัดย่อ

รายงานการปฏิบัติงานสหกิจศึกษา เรื่อง บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการศิลปิน บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด มีวัตถุประสงค์ 1. เพื่อศึกษาบทบาทหน้าที่ของตำแหน่งงาน ผู้จัดการศิลปิน AR (Artist Relation) 2. เพื่อเรียนรู้กระบวนการทำงาน การผลิตผลงาน ของค่ายเพลง What the duck

การศึกษานี้เป็นกรณีศึกษาจากการปฏิบัติงานในบทบาทหน้าที่ ผู้จัดการศิลปิน ของบริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด ผลการศึกษาพบว่าการทำงานในบทบาทหน้าที่ มีขั้นตอนในการทำงานดังต่อไปนี้

  1. เช็คคิวงานของศิลปินแต่ละวงในค่ายเพื่อลงงานให้กับศิลปิน
  2. ประสานงานระหว่างลูกค้าหรือทางสถานที่ในเรื่องเวลา Sound Check และ Show
  3. ดูแลศิลปินเวลาออกงาน Event หรือ Concert ต่างๆ
  4. การจัดการปัญหาที่เกิดขึ้นกับศิลปินในหน้างาน
  5. ทำสัญญาระหว่างลูกค้ากับศิลปินในการว่าจ้าง ทำลิขสิทธิ์ในการขอใช้เพลง
  6. ควบคุมดูแล ตลอดจนสร้างศิลปินให้เป็นที่รู้จัก

ซึ่งผู้ที่ทำหน้าที่เป็นผู้จัดการศิลปิน ต้องมีความอดทนสูงและมีความระเอียดรอบครอบ

คำสำคัญ:  ผู้จัดการศิลปิน, ค่ายเพลง


Abstract

The cooperative report investigates the role of the Artist Manager Company. It has objective 1. To study the role of the job position AR (artist relation) Artist Manager, 2. To learn the work process production of music what the duck.

This study is examines the study of functional roles. Artist Manager of the company.

The study found that work have steps in the following: 1.Check the work queue of the artist each circle in the camp to the task to the Artist. 2. collaboration between the customer or the place in the time of the sound check and show. 3. Take care of the artist Job Exporter time event or concert of.
4. solve the problem manage everything about the artists in the Tasks page and 5. The contract between the customer and the artist in the hiring of the Copyright in the use of a song.

 

Keywords: Artist Manager, Music company.


บทบาทหน้าที่ของผู้จัดการศิลปิน บริษัท วอท เดอะ ดัก จำกัด พ.ศ.2561 / The Role of the Artist Relation at What The Duck Company Ltd., 2018

นิเทศศาสตรบัณฑิต (นศ.บ.) วิทยุ-โทรทัศน์-ภาพยนตร์ Faculty of Communication Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1873
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print