การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง

Last modified: July 4, 2019
You are here:
Estimated reading time: < 1 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง
The Reduction of Excess Motorcycle Tires Packing Material
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาววารุณีย์ สุมะโน
Ms. Warunee Sumano
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.วันชัย ริจิรวนิช
Asso. Prof. Dr. Vanchai Rijiravanich
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2559
2016

การอ้างอิง/citation

วารุณีย์ สุมะโน. (2559). การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

 


การลดปริมาณส่วนเกินของการใช้พลาสติกพันยาง / The Reduction of Excess Motorcycle Tires Packing Material

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 146
Previous: การลดความผิดพลาดในงานเขียนแบบโครงสร้างหน้างาน
Next: การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร