งานรีโทรฟิตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ

Last modified: June 9, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
งานรีโทรฟิตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ
The retrofitting installation for automatic gates
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสิทธิศักดิ์ เดี่ยวสุวรรณ, นายชาญชัย คงรอด, นายชัยมงคล สุขุม

Mr. Sithisak   Diawsuwan, Mr. Chanchai   Khongrod, Mr. Chaimongkon   Sukhum

อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุดาพร   อร่ามรุณ

Mrs. Sudaporn   Aramroon

ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

สิทธิศักดิ์ เดี่ยวสุวรรณ, ชาญชัย คงรอด, ชัยมงคล สุขุม. (2560). งานรีโทรฟิตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

Co-operative education training program for semester 2017, Bachelor Degree aims to learn the real working situation at AMR Asia Co., Ltd. The co-operative training started from 14 May 2018 to 31 August 2018, total of 16 weeks. AMR Asia Co., Ltd. is a leading solution provider of telecommunication and computer systems AMR Asia Co., Ltd provides consulting services, system design, supply implementation of turnkey projects, and outsourcing services. In addition, AMR Asia Co., Ltd. possesses state-of-the-art, in-house H/W & S/W development facilities and distributes services of IT solutions. According to the training program, it was the job of the automatic key card access door retrofit. Job descriptions included work site control, caring quality of installation and coordinating with the technicians. This training program helped creating knowledge, skill and ability of work.

Keywords:  Several leading, IT solutions Retrofit, Automatic key card access door.


งานรีโทรฟิตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ / The retrofitting installation for automatic gates

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 325
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print