การซ่อมบำรุงระบบฟลูแก๊สดีเซาฟูไรเซชั่น

Last modified: June 9, 2019
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การซ่อมบำรุงระบบฟลูแก๊สดีเซาฟูไรเซชั่น
The maintenance of flue gas desulfurization
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายพีรพงษ์ ภู่พวง, นางสาวนริสรา  พิศาลสุข, นายวิธวิทย์  หนูนัง

Mr. Peerapong    Phupoing, Ms. Narisara   Pisansuk, Mr.Wittavit   Noonang

อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สุดาพร  อร่ามรุณ
Mrs. Sudaporn   Aramroon
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2560
3/2017

การอ้างอิง/citation

พีรพงษ์ ภู่พวง, นริสรา พิศาลสุข, วิธวิทย์ หนูนัง. (2560). การซ่อมบำรุงระบบฟลูแก๊สดีเซาฟูไรเซชั่น. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การปฏิบัติงานโครงการสหกิจศึกษาประจำปี 2560 ระดับปริญญาตรี วัตถุประสงค์เพื่อเรียนรู้ระบบการทำงานจริง ของ บริษัท เซาท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด มีระยะฝึกงานสหกิจศึกษา ตั้งแต่วันที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม พ.ศ. 2561 รวมเป็นระยะเวลา 16 สัปดาห์ บริษัท บริษัท เซาท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นบริษัทเกี่ยวกับกิจการสำรวจ ให้คำปรึกษา ออกแบบ และดำเนินการก่อสร้างงานด้านโยธา สถาปัตย์ ไฟฟ้า และระบบการสื่อสาร ติดตั้งอุปกรณ์ จากที่ได้รับการฝึกงานในครั้งนี้ เป็นงานFlue Gas Desulfurization ซึ่งลักษณะงานที่ได้ทำเป็นงานมอบหมายให้ ต้องเข้าไปควบคุมหน้างาน,ประสานงานช่าง ในการฝึกงานครั้งนี้ ก่อให้เกิดความรู้และความสามารถ ในการทำงาน

คำสำคัญ: กิจการสำรวจ, ติดตั้งอุปกรณ์, ฟลูแก๊สดีเซาท์ฟลูไรเซชั่น


Abstract

Co-operative education training program for semester 2017, Bachelor Degree, aims to learn  the real working situation at South Engineering and Technology Co., Ltd, The co-operative training  started from 14 May, 2018 to 31 August 2018,  total of 16 weeks. South Engineering and Technology Co., Ltd. provides business survey, consulting services, system design, and civil, architecture, electrical construction services along with installation and communication systems. According to the training program, it was the job of Flue Gas Desulfurization. Job descriptions included work site control and coordinating with the technicians. This training program helped creating knowledge, skill and ability of work.

Keywords:  Provides business survey, Communication systems, Flue Gas Desulfurization.


การซ่อมบำรุงระบบฟลูแก๊สดีเซาฟูไรเซชั่น / The maintenance of flue gas desulfurization

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 170
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print