ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: January 25, 2020
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร
Factors affecting to buying decision LED lamps of customer at Bangkok
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นาย เชิดศักดิ์ รุ่งเรืองสาร
Mr. Cherdsak Rungruangsarn
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ
Dr. Rungroje Songsraboon
ระดับการศึกษา:
Degree:
บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (บธ.ม.)
Master of Business Administration
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการตลาด
Marketing Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2561
2018

การอ้างอิง/citation

เชิดศักดิ์ รุ่งเรืองสาร. (2561). ปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร. (การค้นคว้าอิสระบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

การศึกษาวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของผู้ลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร จากการสุ่มตัวอย่างลูกค้าที่ซื้อหลอดแอลอีดี จำนวน 400 ราย โดยใช้เครื่องมือในการเก็บรวบรวมข้อมูล คือ แบบสอบถาม และรวบรวมข้อมูลมาทำการวิเคราะห์โดยใช้สถิติ ค่าความถี่ (Frequency) ค่าสถิติร้อยละ (Percentage) ค่าเฉลี่ย (Mean) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard deviation) และใช้สถิติไค-สแควร์ (Chi-Square) ในการทดสอบสมมติฐาน

ผลการวิจัย พบว่า ลูกค้าที่ซื้อหลอดแอลอีดีส่วนใหญ่เป็นเพศชาย อายุ 31 – 40 ปี สถานภาพสมรส การศึกษาปริญญาตรี มีรายได้เฉลี่ยต่อเดือน 15,001 – 20,000 บาท สำหรับปัจจัยส่วนประสมทางการตลาดที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านผลิตภัณฑ์ รองลงมาคือ ด้านช่องทางการจัดจำหน่าย ด้านการส่งเสริมการตลาด และด้านราคา ตามลำดับ ส่วนปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร มากที่สุด คือ ด้านการจูงใจ รองลงมาคือ ด้านกลุ่มอ้างอิง ด้านครอบครัว ด้านวัฒนธรรม ด้านการรับรู้ และด้านการเรียนรู้ ตามลำดับ และการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร เรียงตามระดับคะแนนความสำคัญจากมากไปน้อยได้ดังนี้คือ ด้านพฤติกรรมหลังการซื้อ รองลงมาคือ ด้านการตัดสินใจซื้อ ด้านการหาข้อมูลของผู้บริโภค ด้านการรับรู้ถึงปัญหาและความต้องการ และด้านการประเมินทางเลือก ตามลำดับ ส่วนผลการทดสอบสมมติฐาน พบว่า ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด และปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคมมีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ 0.05

 

คำสำคัญ: ปัจจัยส่วนประสมทางการตลาด, ปัจจัยทางจิตวิทยาและสังคม, การตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดี


Abstract

This study aimed to examine factors influencing Bangkokians’ purchasing decision in buying LED light bulbs. A total of 400 participants were randomly selected. Statistics tools used in the descriptive analysis include frequency, percentage, mean and standard deviation. Chi-Square was utilized as a tool to test the hypothesis.

The findings indicated that the majority of the participants were 31-40 years old males, married, finished at least a Bachelor’s Degree and earned at least 15,001–20,000 baht per month. In terms of marketing-mix factors, product played the most significant role in influencing the participants to make purchasing decision, followed by place, promotion and price. Psychological and social factors influencing the participants’ purchasing decisions ranked as, first, persuasion, followed by reference group, family, culture, awareness and cognition, respectively. In terms of purchasing decision, the participants prioritized after-sales behavior, followed by decision to buy, consumer research, problems and needs acknowledgement and alternative evaluations, respectively. The tested hypothesis signified that marketing-mix factors and psychological and social factors influenced Bangkokians’ purchasing decision in buying LED light bulbs at a significance level of 0.05.

 

Keywords: Marketing-mix factors, Psychological and social factors, Decision to purchase LED light bulbs.


ปัปัจจัยที่มีผลต่อการตัดสินใจซื้อหลอดแอลอีดีของลูกค้าที่จังหวัดกรุงเทพมหานคร / Factors affecting to buying decision LED lamps of customer at Bangkok

Master in Business Administration (MBA), Siam University, Bangkok, Thailand

Related by advisor:

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 577
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code