การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน

Last modified: February 19, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน
The Study of Chiller Type in Bang Khun Thian Elderly Hospital
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนพล วินทะไชย,  นายวงศธร กันหาเรียง
Mr. Tanapon Wintachai, Mr. Wongsathon Kanhariaing
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์จักรกฤษณ์ จันทร์เขียว
Mr. Jrukkrit Chankiew
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

ธนพล วินทะไชย และวงศธร กันหาเรียง. (2563). การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Wintachai T., & Kanhariaing W. (2020). The study of chiller type in Bang Khun Thian Elderly Hospital. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

     รายงานสหกิจศึกษานี้นำเสนอการศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโครงการโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน ซึ่งเกิดจากการศึกษาในระหว่างการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัยสยาม ร่วมกับ บริษัท อีเอ็มซี จำกัด พบว่า มีรายงานความบกพร่องของระบบทำความเย็นในจำนวนหลายอุปกรณ์ที่ทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ เนื่องจากมีอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ถูกใช้งานจนหมดอายุ และมีความเสียหายจากการเกิดกระแสไฟฟ้าลัดวงจรอยู่เสมอ โดยคณะผู้จัดทำได้ทำการศึกษาการทำงานของระบบทำความเย็นขนาดใหญ่เพื่อใช้ประกอบการวิเคราะห์ปัญหา และสามารถแก้ไขงานให้ได้อย่างรวดเร็ว สามารถลดการเกิดปัญหาซ้ำได้ และสามารถนำไปขยายผลเพื่อใช้ในกระบวนการทำงานอื่น ๆ ได้เป็นอย่างดี โดยในรายละเอียดและขั้นตอนได้ถูกนำเสนอไว้แล้วในรายงานเล่มนี้

คำสำคัญ: ระบบปรับอากาศขนาดใหญ่, ไฟฟ้าลัดวงจร, ระบบป้องกันทางไฟฟ้า


Abstract

This cooperative education report presented a large-scale study of air conditioning systems in the Bang Khun Thian Geriatric Hospital project, which was conducted during the cooperative education program of Siam University in conjunction with EMC Co., Ltd. It was found that reports of defects in the cooling system for many devices that were not that working at full efficiency. This was due to electrical equipment that was used until it expired and there is always damage from short circuits. The students studied the operation of large-scale a cooling systems to analyze of problems and were able to solve the work quickly. It can reduce repetitive problems and can be expanded for use in other processes as well. The details and procedures have already been presented in this report.

Keywords:  large air conditioning system, short circuit, electrical protection system.


การศึกษาระบบปรับอากาศขนาดใหญ่ในโรงพยาบาลผู้สูงอายุ บางขุนเทียน | The Study of Chiller Type in Bang Khun Thian Elderly Hospital

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 78
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print