การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากร ตลิ่งชัน

Last modified: March 26, 2021
You are here:
Estimated reading time: 3 min
หัวข้อสารนิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน
The study of leadership of the supervisor influence the operation of subordinates: A case study Office of the President Silpakorn University, Taling Chan
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวชลลดา เจริญลาภ
Ms. Chonlada Jaroenlap
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ผศ.ดร. เมฆินทร์ เมธาวิกูล
Asst. Prof. Dr.Mekin Methawikul
ระดับการศึกษา:
Degree:
รัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต (รป.ม.)
Master of Public Administration
สาขาวิชา:
Major:
รัฐประศาสนศาสตร์
Public Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2560
2017

การอ้างอิง/citation

ชลลดา เจริญลาภ. (2560). การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน. (การค้นคว้าอิสระรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยสยาม.


Abstract

This research is conducted to study 1) the leadership of supervisors influencing job satisfaction of subordinates 2) the leadership of supervisors influencing efficiency and effectiveness at work of subordinates 3) the leadership of supervisors influencing organizational commitment of subordinates. The venue of the study is Finance Division and Personnel Division at the Office of the President, Silpakorn University, Taling Chan.

Qualitative research is conducted by determining 15 key persons to provide essential information, consisting of supervisors and subordinates at Finance Division and Personnel Division, and scholars specializing leaderships. The data collection methods are personal interview along with questionnaires and researching supporting information from academic resources and relevant researches. There are 4 types of leaderships determined as characters of leaderships: 1) Scientific Leadership 2) Democratic Leadership 3) Charismatic leadership 4) Autocratic Leadership.

There are 3 independent variables of the leaderships: 1) the leadership of supervisors influencing job satisfaction of subordinates 2) the leadership of supervisors influencing efficiency and effectiveness at work of subordinates 3) the leadership of supervisors influencing organizational commitment of subordinates.

The results of the study reflecting opinions regarding the leaderships from subordinates are leadership styles and the usage of principles, means, and process of leading of the supervisors

1. Leadership style of the supervisors clearly displays respect, love, and reliance in knowledge and abilities of subordinates equally, convey kindness, forgiveness, and instruct subordinates closely. The supervisors will take both barriers at work and personal issues of subordinates as duties which the supervisors will have to be involved to solve the problems. In case of obstacles at work, the supervisors will discuss to seek for solutions. The supervisors will order to apply the solutions resulted from the discussions immediately. Moreover, the supervisors will take apart in the solutions closely. Such supervisors are carrying the 4 determined leadership characters.

2. Leadership relating to the usage of principles and process of leading, the supervisors begin with establishing the understanding in policies, planning of projects, operation procedures, including creating plans of projects with operating subordinates, concentrating on laws, rules and regulations of the organization as a whole and as specifically responsible division. Besides, the supervisors will advise, instruct, and give opportunities for subordinates to study the details of work before taking operations. If having questions, the subordinates are able to ask the supervisors. If having other suggestions regarding more suitable operation procedures, the supervisors will discuss about such suggestions or opinions with operating subordinates in order to find mutual understanding before assigning tasks according to specialty of each subordinate or group. The supervisors emphasize that all subordinates have to acquire more knowledge in their operation fields. In addition, the supervisors will arrange discussion in small groups in order to advise and point out both strong points and weak points in operations regardless reprimands and cautionary warning. The supervisors will bring subordinates in many fields in difficult and huge scale projects in order to the idea exchanges and collaboration. The supervisors will focus on blended and integrated methods in operations.

3. The leadership of supervisors influencing efficiency and effectiveness at work of subordinates, the leadership style and leading methods. The supervisors have theoretical academic readiness and usage of research results displaying academic readiness and skills in administration and management of activities of the organization as well as preparation for working and creating collaborating working environment. In conclusion, the supervisors possess abilities in planning and making decisive decisions, responsibilities, fairness, good relations in organization, following and inspecting operations. All operations are on the basis of cooperation and collaboration from every section in the division. The supervisors use the strategies of preparation of personnel, analysis of working circumstances, clear ordering the analysis of work. The operating subordinates will improve knowledge, making progress, will be motivated in working, and develop organizational commitment. This leadership style and leading methods result clearly the efficiency and effectiveness at work from the supervisors and the subordinates. Besides, these will result the serious and sincere acceptance of roles of the leaders by the subordinates.

Keywords:  Educational leadership, Leadership.


การศึกษาภาวะผู้นำของหัวหน้างานที่มีอิทธิพลต่อการดำเนินงานของผู้ใต้บังคับบัญชา: กรณีศึกษา สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยศิลปากรตลิ่งชัน / The study of leadership of the supervisor influence the operation of subordinates: A case study Office of the President Silpakorn University, Taling Chan

Master of Public Administration, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 305
Previous: คุณภาพชีวิตในการทำงานของข้าราชการ : กรณีศึกษาเจ้าหน้าที่ดับเพลิง กองปฏิบัติการดับเพลิงที่ 1 สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร
Next: ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระดับการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการอนุรักษ์แหล่งน้ำ ในแขวงวัดกัลยาณ์ เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร