บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรมที่จังหวัดนครนายก – สระแก้ว กรณีศึกษาบริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด

Last modified: December 7, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรมที่จังหวัดนครนายก – สระแก้ว กรณีศึกษาบริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tour Burapha Merrily Tourist Secondary Cities Traveling To Civilization In Nakhon Nayok – Sa Kaew Case Study New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาว คณัสวรรณ  โพธิ์งาม
Ms. Khanatsawan   Po-ngam
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์ศุภัตรา  ฮวบเจริญ
Miss Supattra  Huabcharoen
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศิลปศาสตรบัณฑิต (ศศ.บ.)
Bachelor of Arts (Liberal Arts)
ภาควิชา:
Major:
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการบริการ
Tourism and Hospitality Industry
คณะ:
Faculty:
ศิลปศาสตร์
Liberal Arts
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2560
2/2017

การอ้างอิง|Citation

คณัสวรรณ  โพธิ์งาม. (2560). บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรมที่จังหวัดนครนายก – สระแก้ว กรณีศึกษาบริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Po-ngam K. (2017). Tour Burapha merrily tourist secondary cities traveling to civilization in Nakhon Nayok – Sa Kaew case study New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Liberal Arts, Siam University.


บทคัดย่อ

บริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เป็นบริษัทจัดนำเที่ยวภายในประเทศไทย ได้มีการดำเนินกิจการด้านการจัดนำท่องเที่ยวมาเป็นเวลาระยะมากกว่า 15 ปี จึงได้รับการไว้วางใจและความพึงพอใจจากลูกค้าเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหนุ่มสาวโรงงาน ซึ่งจะเน้นการจัดโปรแกรมท่องเที่ยวเพื่อตอบแทนเป็นรางวัลให้แก่พนักงาน รวมไปถึงตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี ดังนั้นผู้จัดทำจึงได้มีแนวคิดจัดทำโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาแหล่งท่องเที่ยวในเส้นทางจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว เนื่องจากเป็นเส้นทางในเมืองรองในโครงการของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเพื่อช่วยส่งเสริมการท่องเที่ยวกระจายรายได้สู่ชุมชน และเพื่อสร้างโปรแกรมการท่องเที่ยวเส้นทางนี้ของโปรแกรมนำเที่ยว “บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารายธรรม” เป็นเวลา 2 วัน 1 คืน ในราคา 3,499 บาท ซึ่งลูกค้าจะได้ท่องเที่ยวไปยังสถานที่ต่างๆของจังหวัดนครนายกและจังหวัดสระแก้ว โดยรถโค้ชปรับอากาศ ทั้งนี้โปรแกรมจะมีการวางจำหน่ายผ่านช่องทางของบริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด เพื่อจัดจำหน่ายให้กับลูกค้าที่มีความสนใจและต้องการใช้บริการของทางบริษัท

คำสำคัญ: การท่องเที่ยวเมืองรอง, จังหวัดนครนายก, จังหวัดสระแก้ว


Abstract

New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd. is a travel agency in Thailand that has operated its business for over 15 years. The Company has been trusted and satisfied many customers, especially young factory workers. The tour program focuses on providing reward to employees and to meet the needs of customers as well. Therefore, the author initiated the idea to develop a new route. The purpose of this study was to study the tourist attractions of Nakhon Nayok and Sa Kaeo provinces which are the secondary tourist cities in the Tourism Authority of Thailand project to promote tourism, distribute income to local community. This project also aimed to develop the 2 days 1 night tour program “Burapha Guide for Secondary Tourist Cities and Civilized Land Tour,”  for a price of 3,499 Baht. Customers will travel to tourist places of Nakhon Nayok and Sa Kaeo by air conditioned coach. This tour program will be sold through New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd. ‘s  distribution channels for customers who are interested.

Keywords:  Secondary tourist cities, Nakhon Nayok, Sa Kaeo.


บูรพาพาเพลิน เดินเที่ยวเมืองรอง ท่องแดนอารยธรรมที่จังหวัดนครนายก – สระแก้ว กรณีศึกษาบริษัท นิว ลัคกี้ทัวร์ (ประเทศไทย) จำกัด
Tour Burapha Merrily Tourist Secondary Cities Traveling To Civilization In Nakhon Nayok – Sa Kaew Case Study New Lucky Tour (Thailand) Co., Ltd.

Faculty of Liberal Arts, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 122
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code