ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

Last modified: April 10, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร
Transformational Leadership of Administrators Affecting  the Effectiveness of Schools under the Auspices of Bangkok Metropolitan Administration
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นางสาวเนตรนภา  เจตน์จำนงค์
Miss Nednapa   Jetjumnong
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
ดร.ลิขิตกุล   กุลรัตนรักษ์
Dr. Likitkul Kulrattanarak
ระดับการศึกษา:
Degree:
ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต (ศษ.ม.)
Master of Education
สาขาวิชา:
Major:
ภาวะผู้นำและนวัตกรรมการบริหารการศึกษา
Leadership and  Innovation in Educational Administration
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
Published/แหล่งเผยแพร่: Link
การประชุมวิชาการสหวิทยาการพุทธรัฐศาสตร์ ระดับชาติ ครั้งที่ 1 (ออนไลน์) “พุทธรัฐศาสตร์สู่การพัฒนาสังคมโลกยุคใหม่ หลัง โควิด-19” ในวันที่ 20 สิงหาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยมหามงกุฎราชวิทยาลัย ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม | The 1st National Conference 2021: Interdisciplinary Buddhist Political Science “Buddhist Political Science to the Development of a New World Sciety After Covid-19”

การอ้างอิง|Citation

เนตรนภา เจตน์จำนงค์. (2564). ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร. (วิทยานิพนธ์ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: ศึกษาศาสตรมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยสยาม.

Jetjumnong N. (2021). Transformational leadership of administrators affecting  the effectiveness of schools under the auspices of Bangkok Metropolitan Administration. (Master’s thesis). Bangkok: Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษา 1.)ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร 2.)ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  3.)ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร ประชากรที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนสังกัดกรุงเทพมหานคร  จำนวน 437 โรงเรียน กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการวิจัย คือ โรงเรียนจำนวน 205 โรงเรียน ผู้ให้ข้อมูลคือผู้บริหารสถานศึกษาและข้าราชการครูสังกัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 343 คน กำหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่าง โดยเทียบสัดส่วนจากตารางเคร็จซี่และมอร์แกน (Krejcie & Morgan)  ที่ความเชื่อมั่นร้อยละ 95 ทำการสุ่มแบบแบ่งชั้นภูมิตามขนาดของสถานศึกษา เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยเป็นแบบสอบถาม สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ประกอบด้วย ค่าร้อยละ (Percentage= %) ค่าเฉลี่ย (Mean= X̄ ) ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน (Standard Deviation = S.D.) การวิเคราะห์สถิติสหสัมพันธ์แบบ Pearson  (Pearson Product Moment Correlation= rxy) และ สถิติการวิเคราะห์ถดถอยอย่างง่าย

ผลการวิจัยพบว่า

1) ระดับภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหาร โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้าน พบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการมีอิทธิพลอย่างมีอุดมการณ์หรือการสร้างบารมี มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการสร้างแรงบันดาลใจ  มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

2) ระดับประสิทธิผลของสถานศึกษา โดยภาพรวมอยู่ในระดับมาก เมื่อพิจารณาเป็นรายด้านพบว่า อยู่ในระดับมากทุกด้าน โดยการแก้ปัญหาภายในสถานศึกษา มีค่าเฉลี่ยสูงที่สุด ส่วนการพัฒนานักเรียนให้มีทัศนคติทางบวก มีค่าเฉลี่ยต่ำที่สุด

3) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า มีความสัมพันธ์เชิงบวกทุกด้านและมีความสัมพันธ์ไปในทิศทางเดียวกันระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงกับประสิทธิผลของสถานศึกษา  มีค่าสัมประสิทธิ์สหสัมพันธ์อยู่ในระดับสูง เท่ากับ .857 อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ .05

4) การวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษา พบว่า ด้านที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาสูงสุด คือ ด้านการคำนึงถึงความเป็นปัจเจกบุคคล มีค่าสัมประสิทธิ์การถดถอย (ß) เท่ากับ.344

คำสำคัญ: ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลง, ผู้บริหารสถานศึกษา, ประสิทธิผลของสถานศึกษา


Abstract

This research had the objectives to study 1) the level of transformational leadership of administrators in schools under the auspices of Bangkok Metropolitan Administration; 2) the level of effectiveness of educational institutions under the jurisdiction of Bangkok Metropolitan; 3) transformational leadership of administrators affecting the effectiveness of schools under the auspices of Bangkok Metropolitan Administration. Using Krejcie and Morgan sampling technique at 95% confidence level, 205 out of 437 schools were selected and then stratified by sizes. The study utilized questionnaires and the data was analyzed using Percentage (%), Mean (X̄), Standard Deviation (S.D.), Pearson Product Moment Correlation, and Simple Regression Analysis.

Results of the study were as followings:

1) Level of transformational leadership of administrators was at a high level in overall and in each aspect. It was also found that idealized influence or charismatic leadership was at the highest level while inspirational motivation was at the lowest level;

2) Level of effectiveness of schools was at a high level with solving schools’ problems at the highest level and developing positive attitude for the students at the lowest level;

3) Relationship between transformational leadership of administrators and the effectiveness of educational institutions was found to be positive with an average correlational coefficient of .857 at .05 statistically significant;

4) With regards to the analysis of relationship between transformational leadership of administrators and the effectiveness of educational institutions, it was found that individualized consideration has the highest regression coefficient (ß = .344).

Keywords:  Transformational leadership, Administrators, Effectiveness.


 ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร|Transformational Leadership of Administrators Affecting  the Effectiveness of Schools under the Auspices of Bangkok Metropolitan Administration

Master of Education in Educational Administration and Leadership, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 4213
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles