การจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แอค จีแอล ของสำนักงานและที่ปรึกษาด้านบัญชี บิสโซลูชั่น

Last modified: October 15, 2023
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อเรื่อง –
Title:
การจัดทำรายงานภาษีซื้อ – ขายด้วยโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แอค จีแอล ของสำนักงานและที่ปรึกษาด้านบัญชี บิสโซลูชั่น
Using ACC-GL Accounting Software to Prepare Sales Tax Reports for BizSolution.
ชื่อผู้เขียน –
Author:
นาย อาณาจักร สัตยชิติ
Mr. Anajak Sattayachiti
อาจารย์ที่ปรึกษา –
Advisor:
อาจารย์อิทธิศักดิ์ รัตนกิจยนต์
Mr. Itthisak Rattanakityon
ชื่อปริญญา –
Degree:
บช.บ. บัญชีบัณฑิต
B.Acc. Bachelor of Accountancy
ภาควิชา/สาขาวิชา –
Major:
การบัญชี
Bachelor of Accountancy Program
คณะวิชา –
Faculty:
บริหารธุรกิจ
Business Administration
ภาคเรียน/ปีการศึกษา –
Semester/Academic year:
2/2565
2/2022

บทคัดย่อ

     สำนักงานและที่ปรึกษาด้านบัญชี บิสโซลูชั่น เป็นสถานประกอบการที่ให้บริการด้านงานบัญชี ภาษีอากร รวมทั้งให้คำปรึกษาแก่กิจการ ลักษณะการประกอบกิจการได้แก่ การจัดทำบัญชี การตรวจสอบ การให้คำปรึกษาและวางแผนภาษีอากร

     จากการปฏิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยสยาม ณ สำนักงานและที่ปรึกษาด้านบัญชี บิสโซลูชั่น ในครั้งนี้ ผู้จัดทำได้รับมอบหมายในตำแหน่งงานคือ พนักงานงานบัญชี โดยมีหน้าที่ให้ปฏิบัติงานตั้งแต่การตรวจสอบข้อมูลรายงานซื้อ-ขายที่ได้รับมาในแต่ละกิจการที่รับทำบัญชี นำมาลงบัญชีซื้อ-ขายตามวิธีที่ถูกต้องโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป แอค จีแอล (ACC-GL Accounting Software) เพื่อนำข้อมูลในรายงานซื้อ-ขายไปยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ให้กับกิจการแต่ละราย ซึ่งองค์ประกอบความรู้เหล่านี้จะเป็นประโยชน์ต่อนักศึกษาสหกิจในรุ่นต่อไปและบุคคลอื่นที่มีความสนใจ ที่ต้องการนำไปประยุกต์ในการทำงานของแต่ละบุคคล

คำสำคัญ: รายงานภาษีซื้อ-ขาย, โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป แอค จีแอล, ภพ.30


Abstract

BizSolution is a company that provides accounting, tax, and consulting services. During the Siam University cooperative education project, the student was assigned as an accountant. The responsibility was to check the sales reports received for each accounting transaction and use ACC-GL accounting software to submit the information in the transaction report to the value-added tax form in the correct manner (P.P.30) for each enterprise.

คำสำคัญ: purchase-sales tax, GL accounting software, P.P.30


Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 134
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code