การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ

Last modified: December 8, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ
Web Application Development to Manage Company Phone Numbers
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายกษชานน โพธิ์ไพจิตร 6104800007
Mr. Kasachanon Phopichit 6104800007
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2563
3/2020

การอ้างอิง|Citation

กษชานน โพธิ์ไพจิตร. (2563). การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Phopichit K. (2020). Web application development to manage company phone numbers. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

        บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด เป็นบริษัทที่ประกอบธุรกิจ การทำการผลิตเพื่อการส่งออกถึงต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น สหรัฐอเมริกา ไต้หวันและอื่นๆ ผลิตภัณฑ์อาหารแช่เยือกแข็งในรูปแบบพร้อมปรุง และพร้อมรับประทาน โดยทางบริษัทได้มีการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสำหรับจัดการระบบหลังบ้านสำหรับจัดการข้อมูลหมายเลขโทรศัพท์ในบริษัทฯ สามารถช่วยให้รองรับการทำงานของระบบหน้าบ้านของเว็บแอปพลิเคชันรูปแบบใหม่ ทางบริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำ ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการหมายเลขโทรศัพท์ภายในบริษัทฯ ขึ้นมา โดยระบบสามารถช่วยให้พนักงานทุกฝ่ายสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ในองค์กร โดยสืบค้นผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชันว่าต้องการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ โดยที่ไม่ต้องไปเปิดเอกสารเพื่อความสะดวกและรวดเร็ว โดยทำการพัฒนาด้วยโปรแกรมอะโดบี ดรีมวีฟเวอร์ โดยใช้ภาษาพีเอชพี และเอชทีเอ็มแอล และใช้ฐานข้อมูลจาก มายเอสคิวแอล โดยเว็บไซต์สามารถช่วยเพิ่มความสะดวกให้แก่พนักงาน และสามารถช่วยในการสื่อสารและติดต่อประสานงานได้อย่างรวดเร็วขึ้น

คำสำคัญ : บริษัท เทพคินโช ฟูดส์ จำกัด, เว็บแอปพลิเคชัน, หมายเลขโทรศัพท์


Abstract

    Tep Kinsho Foods Co., Ltd is a development company that operates making produce for export abroad e.g. Japan, United States, Taiwan, etc. The frozen food products are supplied in both ready-to-cook and ready-to-eat. The company developed a web application system for efficient management of all phone numbers within the organisation. This web application enables employees from any department to quickly find and connect with every other department and employee throughout the whole organisation. The web application was designed to facilitate registered departments Employees of  Tep Kinsho Foods Co., Ltd can obtain and connecting to any phone number within the organisation by searching through the application web pages  to find a phone number without the inconvenience of having to open documents. The web application used Adobe Dreamweaver CC 2018 and was based on PHP and HTML and used MySQL database. The application can help to communicate and coordinate more quickly.

Keywords: Tep Kinsho Foods Co., Ltd., web Application, phone numbers.


[/dflip

การพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันจัดการเบอร์โทรศัพท์ภายในบริษัทฯ | Web Application Development to Manage Company Phone Numbers  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 247
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print