เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย

Last modified: November 5, 2022
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย
Web Application for The Staff Phone Book
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายธนวรรษ  โสวัตร  6004800047
Mr. Tanawat  Sowat    6004800047
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก บำรุงศรี
Mr. Eak  Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2564
3/2021

การอ้างอิง|Citation

ธนวรรษ  โสวัตร. (2564). เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Sowat T. (2021). Web application for the staff phone book. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Science, Siam University.


บทคัดย่อ

         โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย มีโครงการพัฒนาระบบจัดการรายชื่อหมายเลขโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย เพื่อใช้ในการจัดการและสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อพนักงานวชิราวุธวิทยาลัย สืบเนื่องมาจากในปัจจุบันการค้นหาหมายเลขโทรศัพท์ติดต่อพนักงานวชิราวุธวิทยาลัยยังเป็นสมุดโทรศัพท์ ซึ่งใช้เวลานานและข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันทำให้การโทรศัพท์ติดต่อทำได้ช้าและอาจเกิดความผิดพลาด จึงได้มอบหมายให้ผู้จัดทำ ทำการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชันสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัยขึ้น โดยเป็นระบบจัดการและสืบค้นหมายเลขโทรศัพท์ผ่านหน้าเว็บแอปพลิเคชัน ทำการพัฒนาระบบโดยใช้ภาษาพีเอชพี เอชทีเอ็มแอล และจาวาสคริปส์ ออกแบบด้วยซีเอสเอส และใช้พีเอชพีมายแอดมินในการจัดการฐานข้อมูลมายเอสคิวแอล ระบบสามารถช่วยให้พนักงานทุกฝ่ายสามารถค้นหาหมายเลขโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัยได้อย่างสะดวกและรวดเร็ว ช่วยให้การติดต่อประสานงานกับบุคคลากรภายในโรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัยมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น

คำสำคัญ : โรงเรียนวชิราวุธวิทยาลัย, หมายเลขโทรศัพท์, เว็บแอปพลิเคชัน


Abstract

        Vajiravudh College uses a phone book to find the staff’s contact information. Calls become sluggish and possibly unpredictable as a result of the lengthy process and outdated information. The student was given the task of creating a web application for the staff phone book at Vajiravudh College. To build the system, PHP, HTML, and Javascript were used, and used CSS for design. the MySQL was controlled database with phpMyAdmin. Finding the staff members of Vajiravudh College’s phone number is simple and quick thanks to the new system. The staff of Vajiravudh College can be reached more effectively by phone.

Keywords: Vajiravudh College, telephone book, web application.


เว็บเพจสมุดรายชื่อโทรศัพท์พนักงานวชิราวุธวิทยาลัย |  Web Application for The Staff Phone Book

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 242
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print