Tags: รศ. ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี - Assoc. Prof. Dr. Chalermkiat Wongwanichtawee

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร ปร.ด. (การจัดการ) – Ph.D. (Management)

บัณฑิตวิทยาลัย หลักสูตร วศ.ม. (การจัดการงานวิศวกรรม) – M.Eng. (Engineering Management)

การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนในศาลยุติธรรมไทย

การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร

ตัวแบบการจัดการสถานพยาบาลที่มีประสิทธิผลในทัศนะของผู้รับบริการศัลยกรรมตกแต่งแปลงเพศในประเทศไทย

การบริหารจัดการแบดมินตันสู่การเป็นแบดมินตันอาชีพอย่างยั่งยืนในประเทศไทย

การประยุกต์ใช้กระบวนการการคิดเชิงออกแบบในการแก้ปัญหาชุมชนจากผักตบชวาโดยนำมาทำกระถางต้นไม้คอนกรีต

การศึกษาปัญหาและอุปสรรคของการตรวจสอบอาคารในมุมมองของเจ้าของอาคาร 

รูปแบบการจัดการอุตสาหกรรมเหล็กไทยสู่การเป็นอุตสาหกรรมสีเขียวอย่างยั่งยืน

การวิเคราะห์เปรียบเทียบแรงปฏิกิริยาของเสาเข็มแต่ละต้นที่มีผลจากปัญหาเสาเข็มเยื้องศูนย์ด้วยทฤษฎีฐานรากยืดหยุ่นและแข็งแกร็งกับวิธีไฟไนต์อิลิเมนต์

การจัดการงานก่อสร้างโครงการอาคารสูงประเภทที่อยู่อาศัยด้วยเทคนิคปัจจัยสำคัญแห่งความสำเร็จ

การศึกษาแนวทางการออกแบบอาคารแบบเตี้ยและสภาพแวดล้อมสำหรับผู้สูงอายุ: กรณีศึกษาอาคารพักอาศัยรวมโครงการ ลุมพินีวิลล์ราชพฤกษ์-บางแวก

การจัดการร้านอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

การศึกษาภาวะผู้นำธุรกิจสตาร์ทอัพที่ประสบความสำเร็จในประเทศไทย

การศึกษากลยุทธ์ระดับองค์กร วัฒนธรรมในการทำงานและความเป็นเลิศในการดำเนินงานที่มีอิทธิพลต่อการจัดการแบบมีส่วนร่วมในธุรกิจผู้ให้บริการโทรศัพท์เคลื่อนที่ในประเทศไทย

การเพิ่มผลิตภาพในโรงงานแปรรูปทูน่ากระป๋อง

การพัฒนาโปรแกรมออกแบบมาตรฐานการผลิตสายไฟฟ้าเพื่อลดข้อผิดพลาด

การปรับปรุงความเชื่อถือได้ของระบบรถไฟฟ้าด้วยการบำรุงรักษา

การปรับปรุงขั้นตอนการออกใบอนุญาตก่อสร้าง กรณีศึกษา: องค์การบริหารส่วนตำบลในคลองบางปลากด

การจัดการความปลอดภัยในการก่อสร้างอาคารโรงงานอุตสาหกรรม

การลดความผิดพลาดในงานเขียนแบบโครงสร้างหน้างาน

การปรับปรุงกระบวนการเสนอราคางานระบบไฟฟ้าในอาคาร

ตัวแบบการพัฒนาสมรรถนะทางการบริหารจัดการโครงการก่อสร้างขนาดกลาง