การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร

Last modified: December 1, 2022
You are here:
Estimated reading time: 2 min
หัวข้อวิทยานิพนธ์:
Project Title:
การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร
A Study of Construction Project Cost Management Using Earned Value Analysis: A Case Study of the Construction of Rubber Block Factory, Sakon Nakhon Province
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายสุชาติ ขวัญสุขศรี
Mr. Suchart Kwansuksri
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
รองศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมเกียรติ วงศ์วนิชทวี
Assoc. Prof. Dr. Chalermkiat Wongvanichtawee
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.)
Master of Engineering in Engineering Management
สาขาวิชา:
Major:
การจัดการงานวิศวกรรม
Engineering Management
คณะ:
Faculty:
บัณฑิตวิทยาลัย
Graduate Schools
ปีการศึกษา:
Academic year:
2564
2021
URL:
Published แหล่งเผยแพร่ผลงาน
แหล่งเผยแพร่ผลงาน
การประชุมวิชาการระดับชาติด้านการพัฒนางานอุตสาหกรรมครั้งที่ 10 วันที่ 17 พฤษภาคม 2562 ภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ | The 10th Nataional Conference on Industrial Operations Development 2019

การอ้างอิง|Citation

สุชาติ ขวัญสุขศรี. (2564). การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร. (การค้นคว้าอิสระวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต). กรุงเทพฯ: มหาวิทยาลัยสยาม.

Kwansuksri W. (2021). A study of construction project cost management using earned value analysis: A case study of the construction of rubber block factory, Sakon Nakhon province. (Master Independent Study). Bangkok: Siam University.


บทคัดย่อ

โครงการก่อสร้างทั่วไป ๆ เป็นโครงการที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรม และทรัพยากรในหลาย ๆ ด้าน ความบกพร่องในการดูแลโครงการย่อมหมายถึงเวลาและค่าใช้จ่ายที่สูงขึ้น การศึกษานี้จึงมุ่งการพิจารณาด้านการวางแผนและติดตามควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้าง และพัฒนาโปรแกรมสำหรับการควบคุมต้นทุนการก่อสร้างด้วยวิธีการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ โดยใช้ข้อมูลค่าใช้จ่ายในโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่ง จังหวัดสกลนคร เป็นกรณีศึกษา

การศึกษานี้จัดทำใบแสดงรายการวัสดุค่าใช้จ่าย และเส้นโค้งรูปตัวเอสติดตามความก้าวหน้าจากแบบแปลน ข้อมูลด้านราคาของโครงการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่ง และพัฒนาโปรแกรมโดยใช้ไมโครซอฟท์เอ็กซ์เซล เพื่อช่วยตัดสินใจควบคุมต้นทุนโครงการก่อสร้างของบริษัทรับเหมาก่อสร้าง โดยใช้เครื่องมือการควบคุมต้นทุนด้วยวิธีการวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ (Earned Value Analysis) วิเคราะห์ผลการเปรียบเทียบแผนงาน ผลงานที่ทำได้ และค่าใช้จ่ายจริงที่เกิดขึ้นนำมาสร้างดัชนีชี้วัดสถานะต้นทุนโครงการ

ผลการศึกษาต้นทุนและพัฒนาโปรแกรมระหว่างการก่อสร้างโดยใช้ข้อมูลความก้าวหน้าช่วงเวลาที่รายงาน 2 ช่วงเวลา ช่วงเวลาแรกงวดงานที่ 10 ในเดือนกันยายน พ.ศ.2560 ผลความก้าวหน้าของโครงการพบว่ามีผลลัพธ์ที่ดีทั้งเรื่องของมูลค่าที่ได้รับมากกว่าที่วางแผนไว้ และ เวลาการก่อสร้างเร็วกว่าแผนที่วางไว้ถึง 6% สำหรับช่วงเวลาที่สองงวดงานที่ 13 ในเดือนธันวาคม พ.ศ.2560 ผลความก้าวหน้าของโครงการพบว่ามีผลลัพธ์ไม่ดี ทั้งเรื่องของมูลค่าที่ได้รับน้อยกว่าที่วางแผนไว้ และเวลาการก่อสร้างช้ากว่าแผนที่วางไว้ถึง 8.7% ทำให้รับรู้สถานะโครงการที่เกิดขึ้นระหว่างดำเนินการก่อสร้างและเฝ้าติดตามผลงาน ช่วยให้ผู้จัดการโครงการใช้ตัดสินใจในการแก้ปัญหางานได้อย่างทันเหตุการณ์

คำสำคัญ: โครงการก่อสร้าง, ควบคุมต้นทุน, วิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ 


Abstract

A construction project is the one that involves activities and resources in many areas. It is said that failure to maintain a project means higher time and costs. This study focused on planning and monitoring the cost control of construction projects. Also, a program for controlling construction costs was developed by analyzing the value gained. The cost data was used for the construction of a rubber block factory, Sakon Nakhon Province, as a case study.

Bill of quantities, expenses and an S-Curve from the cost plan of the construction of a rubber extruded plant project was produced. Microsoft Excel was used to developed a calculated routine to enhance decision-making and control the cost of construction projects. A contractor used the Earned Value Analysis as a cost control tool. It was utilized for analyzing the results of comparing work plans, achieved results and actual expenditures to create an indicator of project cost status.

The results of the cost study and the routine developed were implemented during the construction process using progress data. Progress reports of the costs for operating the project were divided two times in this study. First, in September 2017, the 10th work period of the construction, the progress of the project was found to be good and the construction value gained was more than planned. The time used was 6% faster than the plan. The second was in December 2017, the 13rd work period of the construction. The progress of the project was poor due to the actual output received was less than the plan. Also, the work done was 8.7% behind the plan and expenditure was more than the plan. Therefore, project managers could be able to recognize the status of project costs incurred during the construction process and monitor the performance. The managers could make timely decisions in solving work problems.

Keywords: construction project, cost control, earned value analysis.


การศึกษาแนวทางการบริหารต้นทุนโครงการก่อสร้าง โดยใช้การวิเคราะห์มูลค่าที่ได้รับ: กรณีศึกษาการก่อสร้างโรงงานผลิตยางพาราอัดแท่งจังหวัดสกลนคร | A Study of Construction Project Cost Management Using Earned Value Analysis: A Case Study of the Construction of Rubber Block Factory, Sakon Nakhon Province

Master of Engineering in Engineering Management, Siam University, Bangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 473
Previous: การวิเคราะห์เปรียบเทียบเชิงเทคนิคและเศรษฐศาสตร์ระหว่างระบบหล่อลื่นจาระบีอัตโนมัติกับระบบหล่อลื่นน้ำมันอัตโนมัติ: กรณีศึกษาในเครื่องกัด CNC สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์
Next: การลดต้นทุนในการติดตั้งโครงหลังคาประเภทโครงถัก
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code
Recent articles