Tags: Application
ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์

พลอยไพลิน จันทะ และ วชิรวิทย์ พุ่มศิลา. (2562). ระบบให้บริการแอปพลิเคชันสำหรับร้านเสริมสวยผ่านแอปพลิเคชันไลน์. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด

ตะวัน วรรณะภักดี. (2561). ระบบสรุปการฝึกอบรมบริษัท ไอที ซัน คอร์ปอเรชั่น จำกัด. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์

จารุวัฒน์ สุวานิชย์. (2561). แอปพลิเคชันระบบการจัดการความสัมพันธ์ระหว่างบริษัทกับลูกค้าภายในองค์กรกัลฟ์. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์

จรรยา แหยมเจริญ และ พัฒบดินทร์ ตั้งสัจจะธรรม. (2562). การพัฒนาแอปพลิเคชันส่งเสริมความสัมพันธ์ภายในครอบครัวโดยประยุกต์ใช้เทคโนโลยีโมบายและเครือข่ายสังคมออนไลน์. ใน รายงานการประชุม การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน ครั้งที่ 7 (หน้า 1646-1658). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี

เอก บำรุงศรี, วิชัยยันร์ ศรีอัดฮาด และ ชัชวาลย์ โมกขะรัตน์. (2562). แอปพลิเคชันค้นหาร้านกาแฟ ร้านไหนดี. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างสถาบัน (ASTC) ครั้งที่ 7 “บูรณาการ วิจัย และ นวัตกรรม เพื่อสร้างเสริมสุขภาพ” (หน้า 1382-1391). ปทุมธานี: มหาวิทยาลัยรังสิต.

ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด

ภัทรดนัย วรมังคลากร และเสกสรรค์ ทองมูลตน. (2561). ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากพฤติกรรมของผู้ใช้

จันทร์ธิดา ระบือธรรม และกนกวรรณ์ นันทะวงค์. (2561). แอปพลิเคชันแนะนำแหล่งท่องเที่ยวจากพฤติกรรมของผู้ใช้. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.