ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด

Last modified: June 15, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด
Trading management system C.S. Comsupply Ltd.
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายภัทรดนัย วรมังคลากร 5804800023, นายเสกสรรค์ ทองมูลตน 5804800010
Mr. Pataradanai  Worramangkarakron  5804800023, Mr. Seksan Tongmoonton 5804800010
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์วีนา โชติช่วง
Miss Veena   Chotchuang
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
3/2561
3/2018

การอ้างอิง/citation

ภัทรดนัย วรมังคลากร และเสกสรรค์ ทองมูลตน. (2561). ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

ปริญญานิพนธ์นี้พัฒนาขึ้นเพื่อ เป็นเว็บแอปพลิเคชันจัดการซื้อขายให้กับ บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัดนำไปใช้ อำนวยความสะดวกในการทำงานภายในร้าน ตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ซีคอนบางแค ร้านซี.เอส. คอมซับพลาย นั้น ดำเนินธุรกิจซื้อขายสินค้าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับบุคลทั่วไป ห้างร้าน และธุรกิจต่างๆ สินค้าภายในร้าน ได้แก่ คีบอร์ด เม้าส์ หูฟัง พาวเวอร์ซัพพลาย สายแลน เป็นต้น เดิมประสบปัญหาการเก็บข้อมูลสินค้า ยังอยู่ในรูปแบบกระดาษ ส่งผลทำให้ข้อมูลสูญหาย ซ้ำซ้อน เกิดข้อผิดพลาดในการทำงาน โดยระบบจัดการซื้อขายให้กับ บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัดที่พัฒนาขึ้นนี้ มีการแบ่งผู้ใช้ออกเป็น 2 ส่วน คือ 1.ส่วนของ Admin ซึ่งเป็นเจ้าของร้านจะสามารถจัดการข้อมูลต่างๆในระบบได้  2.ส่วนของพนักงานภายในร้าน สามารถจัดการซื้อขาย เรียกดูบิลใบเสร็จได้ ในการพัฒนาระบบมีการใช้ภาษา PHP  HTML5  Bootstrap Ajax และ JavaScript  ตามลำดับ ในส่วนของการจัดเก็บข้อมูลของระบบ มีการบริหารจัดการด้วยโปรแกรม MySql ทั้งนี้ เมื่อพัฒนาระบบสำเร็จลงแล้วได้มีการนำไปใช้ภายในร้าน พบว่า ระบบสามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ได้ ตรงตามความต้องการ ส่งผลให้การทำงานมีความสะดวกมากขึ้น

คำสำคัญ: ระบบซื้อขาย, ภาษาพีเอชพี,ซี.เอส. คอมซับพลาย


Abstract

This thesis is a web development application for dealing with C.S. Comsupply Ltd. for use to facilitate work in the shop. This company is conducting business of trading computer products. Inside the shop  consists of various products, for example keyboard, mouse, headset, Ethernet cable, and power supply. In the past they were having problems with product data collection, causing data loss and there was error in the work. In the development of the system, PHP, HTML5, Bootstrap Ajax and JavaScript was used and data storage system was managed by the MySql program. When the system was successfully developed, it was used within the store, and found that the system can meet the needs of users resulting in more convenient work.

Keywords:  trading system , PHP , C.S. Comsupply.


  ระบบจัดการซื้อขาย บริษัท ซี.เอส. คอมซับพลาย จำกัด | Trading management system C.S. Comsupply Ltd.  

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 227
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print