เกมตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ

Estimated reading time: 1 min
หัวข้อปริญญานิพนธ์:
Project Title:
เกมตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ
Samut Prakan Travel Game
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายวจนะ   ช่อฟ้า   5904800012, นายพรรษกร   เมฆฉาย   5904800008
Mr. Wajana  Chofa   5904800012,  Mr. Pansakon   Mekchai   5904800008
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์เอก  บำรุงศรี
Mr. Eak   Bamrungsi
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.)
Bachelor of Science
ภาควิชา:
Major:
วิทยาการคอมพิวเตอร์
Computer Science
คณะ:
Faculty:
วิทยาศาสตร์
Science
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
1/2563
1/2020

การอ้างอิง/citation

วจนะ ช่อฟ้า และ พรรษกร เมฆฉาย. (2563). เกมตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ. (โครงงาน). กรุงเทพฯ: คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.


บทคัดย่อ

         การจัดทำปริญญานิพนธ์เพื่อพัฒนาเกมตะลุยจังหวัดสมุทรปราการ โมบายแอปพลิเคชันบนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ เป็นมินิเกม (Minigame) มีองค์ประกอบการเล่นเกมที่แตกต่างจากเกมหลักอาจเป็นตัวเลือกและมีขนาดเล็กกว่าหรือง่ายกว่าเกมปกติทั่วไป มีการพัฒนาขึ้นมาทั้งหมด 5 เกม ในแต่ละเกมจะแบ่งเป็นแต่ละสถานที่ ที่อยู่ภายในจังหวัด โดยจะมีลักษณะการเล่น และรูปแบบที่แตกต่างกันออกไป ในแต่ละเกมจะมีคะแนนให้ผู้เล่นเก็บสะสม เพื่อนำไปแลกเป็นส่วนลดค่าเข้างานตามสถานที่นั้น ๆ โดยเกมตะลุยจังหวัดสมุทรปราการ มุ่งเน้นในเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด มีการพัฒนาด้วยโปรแกรมยูนิตี้ และใช้ภาษาซีชาร์ปในการพัฒนาโดยมีแอปพลิเคชันยูนิตี้รีโมตใช้ในการควบคุมเกมผ่านระบบแอนดรอยด์เพื่อป้องกันความผิดเพี้ยนการเปลี่ยนขนาดของหน้าจออีกด้วย

คำสำคัญ : แอปพลิเคชัน, เกมตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุตรปราการ, โมบายแอปพลิเคชันเกม


Abstract

         Samut Prakan Travel Game was a mobile application on Android Operating system that is a mini game with various modes of gameplay. There was a total of 5 games developed and each game was divided into locations within each province. The nature of play and form is different where each game has a point for players to collect to exchange for an admission discount at that location. The game focused on tourism within the province and was developed with Unity and C# language, and the Unity remote app was used to control the game through the Android system to prevent distortion from changing the screen size as well.

Keywords: Application, Samut Prakan Travel Game, Mobile Application


เกมตะลุยเที่ยวจังหวัดสมุทรปราการ |  Samut Prakan Travel Game

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Science, Siam University, ฺBangkok, Thailand

Related

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1099
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print