Tags: Dr. Nattiga Silalai

การพัฒนาบรรจุภัณฑ์จากไบโอพอลิเมอร์ผสมสารสกัดใบเตยในการควบคุมการเกิดออกซิเดชันของไขมันในการเก็บรักษาอาหาร

การพัฒนาน้ำเต้าหู้สูตรเจ รสจืด รสหวานและกลิ่นเมล่อน

Organization Management and Procurement Practice at Peoples Energy Limited

My Stint at Sarvayoni Investment Pvt. Ltd. as an Intern

Tourism as a Development strategy in Different Regions of Nepal

Building Brand Equity: Beer Industry

YouTube Partner Program to Better Protect Content Creators

A Study on Accounts and Finance of Himali Tiger Shoes and Slippers

Finance and Accounting Procedures in Public Company in Nepal

ศึกษากระบวนการผลิตและตรวจสอบคุณภาพน้ำเต้าหู้

กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

ผลของคาร์บอกซีเมทลิเซลลูโลสต่อสมบัติทางเคมีกายภาพของแป้งผสมและคุณสมบัติของเส้นก๋วยเตี๋ยว

อิทธิผลของสารละลายเกลือแคลเซียมและเทคนิคซูวีดต่อคุณลักษณะของแครอทพร้อมบริโภคในระหว่างการเก็บรักษา

การจัดการร้านอาหารภายใต้มาตรฐานอาหารฮาลาลใน 3 จังหวัดชายแดนใต้ของประเทศไทย

Influence of Whey Protein on Stability of α-Mangostin Entrapped in Alginate/Whey Protein Beads