กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง

Last modified: June 22, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง
Research Article: Improvement of Solubility Efficiency of Drum Dried Non-Dairy Creamer from Rice Flour
ผู้เขียน/Author: ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, ณัฏฐิกา ศิลาลาย, ธนากรณ์ เชื้อวงษ์ดี และ ชลธิรา สารวงษ์
Email: tunyaporn.sir@siam.edu
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม
Department/Faculty Department of Food Technology, Faculty of Science, Siam University
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ปีที่ 28 (ฉบับที่ 1) มกราคม 2563

การอ้างอิง/citation

ธัญญาภรณ์ ศิริเลิศ, ณัฏฐิกา ศิลาลาย, ธนากรณ์ เชื้อวงษ์ดี และ ชลธิรา สารวงษ์. (2563). กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี, 28(1), 73-85.


บทคัดย่อ

งานวิจัยนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยการแปรผันระเวลาในการแช่แป้ง (1, 2 และ 3 ชั่วโมง) อุณหภูมิ (70, 80 และ 90 องศาเซลเซียส) และปริมาณความเข้มข้นของมอลโตเด็กซ์ตริน (ร้อยละ 10 และ 15) ผลการวิจัยพบว่าอุณหภูมิที่ 90 องศาเซลเซียสจะให้ค่าความคงตัวของสารละลายแป้งสูงกว่าที่อุณหภูมิ 80 องศาเซลเซียส และสารละลายครีมเทียมที่เติมมอลโตเด็กซ์ตรินร้อยละ 15 ให้ค่าปริมาณของแข็งที่ละลายได้มากกว่าอย่างมีนัยสําคัญทางสถิติ (p£0.5) นอกจากนั้นครีมเทียมผงมีค่าความสว่างเท่ากับ 88 ซึ่งสูงกว่าสูตรควบคุมที่มีค่าความสว่างเท่ากับ 85 และผลสัณฐานวิทยาพบว่ามีลักษณะเป็นแผ่นเหลี่ยม มีขอบคม โครงสร้างมีลักษณะเป็นรูพรุนอย่างชัดเจน และให้ค่าการละลายเท่ากับร้อยละ 98 ขณะที่ครีมเทียมสูตรควบคุมให้ค่าการละลายเท่ากับร้อยละ 47

คำสำคัญ: ครีมเทียม, แป้งข้าว, พรีเจลาติไนซ์; การเพิ่มประสิทธิภาพการละลาย, การทําแห้งแบบลูกกลิ้ง


ABSTRACT

The objective was to increase the efficiency in solubility of non-dairy creamer containing rice flour under the different flour soaking times(1, 2, and 3 hours), temperatures (70, 80 and 90°C) and maltodextrin concentrations (10 and 15%, w/v). In this research, it was found that stability of rice flour solution was higher at the gelatinization temperature of 90°C than that of 80°C. Total soluble solid (TSS) of the non-dairy creamer containing 15% (w/w) maltodextrin contents was highest with a statistical significance (p£0.5).The apparent color of all the samples was brighter (L*=88) than that of the control (L*=85). For morphological test, all powder samples showedfacets and sharp edges as well as had more canals and porosities. In addition, the solubility of the non-dairy creamer containing 15% (w/w) maltodextrin contents was 98%, while the solubility of the control was 47%.

Keywords: non-dairy creamer, rice flour, pre-gelatinize, increasing efficiency in solubility, drum drying.


  /   Research Article

กรรมวิธีการเพิ่มประสิทธิภาพในการละลายครีมเทียมผงจากแป้งข้าวด้วยวิธีการทำแห้งแบบลูกกลิ้ง / Improvement of Solubility Efficiency of Drum Dried Non-Dairy Creamer from Rice Flour

Faculty of Science, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 499
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code