Tags: Engineering

วิธีการฟื้นฟูสภาพเครื่องเข้าชุดแบบฟอร์มต่อเนื่อง

การตรวจสอบค่าของสีที่พิมพ์ลงบนวัสดุพิมพ์ที่ต่างชนิดกัน

การแก้ไขปรับปรุง เครื่องตัดต่อกระดาษอัตโนมัติ ยี่ห้อ Megtec รุ่น D500

การออกแบบและพัฒนาเครื่องพิมพ์กล่องลูกฟูกด้วยการพิมพ์ระบบอิงค์เจ็ท

การออกแบบและสร้างตู้จำหน่ายยาอัตโนมัติควบคุมโดยไมโครคอนโทรลเลอร์

ระบบคูปองอิเล็กทรอนิกส์สำหรับสวัสดิการอาหาร

การตรวจสอบระบบไฟฟ้าด้วยเทอร์โมสแกน

การทดสอบการอัดและคายประจุของแบตเตอรี่ชนิดตะกั่ว-กรดเพื่อประเมินสมรรถนะของแบตเตอรี่

การออกแบบและติดตั้งโซล่าเซลล์ระบบออนกริด

การออกแบบและติดตั้งระบบผลิตพลังงานไฟฟ้าโดยใช้โซล่าเซลล์แบบออฟกริด

การออกแบบและสร้างเครื่องทดสอบการรั่วซึมของหม้อน้ำรถยนต์แบบอัตโนมัติควบคุมด้วยโปรแกรมเมเบิลลอจิกคอนโทรลเลอร์ (พีแอลซี)

อุปกรณ์และการติดตั้งระบบการจ่ายกำลังไฟฟ้า

การซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ อาคาร เดอะมอลล์ กรุ๊ป ท่าพระ

การซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงาน ณ บริษัท อลูทอป จำกัด

การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ

ระบบติดตามงานการติดตั้งวงจร FTTX ของบริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน)

การดำเนินงานและดูแลบำรุงรักษาระบบสายป้อนไฟฟ้า

การประมาณราคาระบบไฟฟ้าและการติดตั้งระบบไฟฟ้า

งานรีโทรฟิตติดตั้งประตูแตะบัตรอัตโนมัติ

การซ่อมบำรุงระบบฟลูแก๊สดีเซาฟูไรเซชั่น

การออกแบบและเขียนแบบวงจรภายในตู้ไฟฟ้า

ระบบบันทึกข้อมูลการใช้พลังงานไฟฟ้าสำหรับห้องเช่า

การพัฒนาซอฟต์แวร์ส่วนที่ติดต่อผู้ใช้เพื่อสั่งงานระบบเว็บแอปพลิเคชันไฟร์วอลล์

ระบบงานติดตั้งและบำรุงรักษามิเตอร์ไฟฟ้าของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

Machine Setup Time Reduction to Increase the Efficiency in Production