โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย

Last modified: June 19, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย
Research Article: The Structural Equation Model of Factors Influencing Behavioral Loyalty of Private University Students in Thailand
ผู้เขียน/Author: ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ | Dr. Rungroje Songsraboon
Email: rrs101@hotmail.com
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Business Administration in General Management, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ปีที่ 27 ฉบับที่ 1 มกราคม-มิถุนายน 2564
Journal of Educational Measurement, Mahasarakham University Vol. 27 No. 1 : January – June 2021

การอ้างอิง/citation

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2564). โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย. วารสารการวัดผลการศึกษา มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 27(1), 220-231.


บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อตรวจสอบความสอดคล้องโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย 2) เพื่อวิเคราะห์ปัจจัยที่มีอิทธิพลทางตรง อิทธิทางอ้อม และอิทธิพลรวมต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ นักศึกษาที่มาใช้บริการที่มหาวิทยาลัยเอกชน จำนวน 400 คน ใช้วิธีการเลือกแบบเจาะจง เครื่องมือในการวิจัยที่ใช้ ได้แก่ แบบสอบถาม วิเคราะห์ข้อมูลโดยสถิติพรรณนา และการวิเคราะห์สมการโครงสร้างโดยโปรแกรมสำเร็จรูปทางสถิติ พบว่า คุณภาพบริการ ภาพลักษณ์ ความพึงพอใจ มีอิทธิพลทางตรงและทางอ้อมต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทยและดัชนีทุกตัวได้แก่ GFI=0.914, AGFI=0.912, CFI=0.988, RMSEA = 0.014, SRMR=0.0121 ผ่านเกณฑ์ตามลำดับ ซึ่งแสดงว่าโมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ: คุณภาพการบริการ, ภาพลักษณ์, ความพึงพอใจ, ความภักดีเชิงพฤติกรรม


ABSTRACT

The objectives of this research were 1) to examine the model consistency of structural equation model of factors influencing behavioral loyalty of private university students in Thailand, 2) to analyze factors that had direct effect, indirect effect and total effect on behavioral loyalty of private university students in Thailand. The sample consisted of 400 students who attended private universities, obtained through purposive sampling. The instrument was a questionnaire. The data analysis employed descriptive statistics and the structural equation modeling: SEM. The results revealed that the service quality, image, and satisfaction had direct effect and indirect effect on loyalty of private university students in Thailand. All indexes which were GFI = 0.914, AGFI = 0.912, CFI = 0.988, RMSEA = 0.014, and SRMR = 0.0121, passed the criteria. This indicated that the structural equation model of factors influencing behavioral loyalty of private university students in Thailand was consistent with the empirical data.

Keywords: service quality, image, satisfaction, behavioral loyalty.


โมเดลสมการโครงสร้างของปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อความภักดีเชิงพฤติกรรมของนักศึกษามหาวิทยาลัยเอกชนในประเทศไทย | The Structural Equation Model of Factors Influencing Behavioral Loyalty of Private University Students in Thailand

Graduate Schools, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 857
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code