องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19

Last modified: September 16, 2021
You are here:
Estimated reading time: 1 min
ชื่อบทความ: องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19
Research Article: Confirmatory Factors Analysis of Market Strategy to New Normal After the Era of Covid-19
ผู้เขียน/Author: ดร.รุ่งโรจน์ สงสระบุญ | Dr. Rungroje Songsraboon
Email: rrs101@hotmail.com
สาขาวิชา/คณะ: ภาควิชาการจัดการทั่วไป คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยสยาม กรุงเทพฯ 10160
Department/Faculty Business Administration in General Management, Siam University, Bangkok 10160
Published/แหล่งเผยแพร่ วารสารปัญญาภิวัฒน์ ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2564 | Panyapiwat Journal Vol. 13 No. 2 May – August 2021

การอ้างอิง/citation

รุ่งโรจน์ สงสระบุญ. (2564). องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19. วารสารปัญญาภิวัฒน์, 13(2), 1-11.

Songsraboon R. (2021). Confirmatory factors analysis of market strategy to new normal after the era of Covid-19. Panyapiwat Journal, 13(2), 1-11.


บทคัดย่อ

     การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ 1) ศึกษาระดับความคิดเห็นของผู้บริหารฝ่ายการตลาดหรือผู้รับผิดชอบการตลาดขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 2) วิเคราะห์องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส
COVID-19 กลุ่มตัวอย่าง ได้แก่ ผู้บริหารการตลาด เจ้าหน้าที่การตลาดที่อยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์หมวดเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร และหมวดสินค้าอุปโภคบริโภค ส่วนสถิติที่ใช้การวิจัย ได้แก่ การวิเคราะห์เส้นทางอิทธิพล (Path Analysis) และการวิเคราะห์โมเดลสมการโครงสร้าง (Structural Equation Modeling: SEM)

     ผลการวิจัยพบว่า ลักษณะพื้นฐานขององค์กรธุรกิจในประเทศไทยส่วนใหญ่เป็นบริษัทอยู่ในหมวดอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และก่อสร้าง และระดับความคิดเห็นเกี่ยวกับการใช้กลยุทธ์การตลาดหลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 มากที่สุด ได้แก่ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาดผ่านสื่อดิจิทัล กลยุทธ์การประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อดิจิทัล และกลยุทธ์การโฆษณาผ่านสื่อดิจิทัล โดยองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปร มีค่า χ2/df = 1.56, P = 0.815, GFI = 0.989, AGFI = 0.966, NFI = 0.978, IFI = 0.988, CFI = 0.984, RMR = 0.003, RMSEA = 0.012 เป็นค่ามาตรฐานสูงซึ่งแสดงว่า รูปแบบการวัดองค์ประกอบเชิงยืนยันของตัวแปรกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 มีความสอดคล้องกับข้อมูลเชิงประจักษ์

คำสำคัญ: องค์ประกอบเชิงยืนยัน, กลยุทธ์การตลาด, ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19


ABSTRACT

The purposes of this research were 1) to study the level of opinions of marketingexecutives or personnel in charge of marketing of business organizations in Thailand toward New Normal way of life after the end of COVID-19 pandemic and 2) to analyze confirmatory factors of marketing strategy toward New Normal way of life after the end of COVID-19 pandemic. The research sample consisted of marketing executives and marketing personnel in the real estate industry, agro & food industry and consumer products. Statistical procedures employed for data analysis were path analysis and structural equation modeling (SEM).

The research findings revealed that the majority of business organizations in Thailand were companies in the real estate and construction industry, and the opinions concerning the most often used marketing strategies after the end of COVID-19 pandemic were the strategy of marketing promotion via digital media, the strategy of public relations via digital media, and the strategy of advertisement via digital media. The confirmatory factors the variables had statistical values of CMIN/df = 1.56, P = 0.815, GFI = 0.989, AGFI = 0.966, NFI = 0.978, IFI = 0.988, CFI = 0.984, RMR = 0.003, RMSEA = 0.012, all of which were high standard values indicating that the confirmatory factors of marketing strategies toward New Normal way of life after the end of COVID-19 pandemic had goodness-of-fit with empirical data.

Keywords: Confirmatory Factors Analysis, Marketing Strategy, New Normal, COVID-19 Pandemic


องค์ประกอบเชิงยืนยันของกลยุทธ์การตลาดสู่ความปกติในรูปแบบใหม่หลังสิ้นสุดการระบาดของไวรัส COVID-19 | Confirmatory Factors Analysis of Market Strategy to New Normal After the Era of Covid-19

Graduate Schools, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 1019
Facebook
Twitter
LinkedIn
WhatsApp
Email
Print

QR code for article

QR Code