Topics: วิทยานิพนธ์|Thesis

Thesis

You are here:

การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาชุมชนวัดวิเศษการ-วัดฉิมทายกาวาส

ประสิทธิผลการดำเนินนโยบายของภาครัฐในการสนับสนุนการผลิตละครไทยในอุตสาหกรรมการบันเทิง

การพัฒนาสำนักงานบัญชีคุณภาพเป็นสำนักงานบัญชีดิจิทัลในประเทศไทย

ทัศนคติของประชาชนต่อภาวะผู้นำทางการเมืองของผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

การบริหารการจัดกิจกรรมลูกเสือของโรงเรียนระดับประถมศึกษาสังกัดกรุงเทพมหานคร

Ethno-Religious Conflicts in Nigeria: A Case Study of Kaduna State

การดำเนินงานตามแผนพัฒนาการอาชีวศึกษา พ.ศ. 2560 – 2579 ด้านการผลิตและพัฒนากำลังคนด้านการอาชีวศึกษาเพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ สถาบันการอาชีวศึกษากรุงเทพมหานคร

การบริหารจัดการตามแนวคิด 7S ของแมคคินซีย์ที่มีอิทธิพลต่อการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ของธุรกิจโรงแรมในประเทศไทย

การหาส่วนผสมของทรายแบบหล่อที่เหมาะสม: กรณีศึกษาโรงงานหล่อโลหะตัวอย่าง

The Ethical Marketing Leadership in PRC Consumers’ Purchase Judgment Toward Thailand’s Organic Rice Consumption

The Application of Good Governance for Implementing The United Nations’ Sustainable Development Goals (SDGs): Goal#16 in Afghanistan

The Effects of Transformational Leadership on Team Innovation: The Case of Private Universities in Thailand

การเพิ่มประสิทธิภาพการให้บริการของศูนย์บริการทางโทรศัพท์โดยใช้เหมืองกระบวนการ

การเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการอนุมัติขนย้ายสินค้าโดยใช้เหมืองกระบวนการ

การวิเคราะห์สภาวะอารมณ์ด้วยเทคนิคเหมืองกระบวนการ

ตัวแบบสิทธิคุ้มครองผู้บริโภคผ่านช่องทางการสื่อสารการตลาดเชิงจริยธรรมที่ส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อของผู้บริโภคสินค้าผ่านระบบออนไลน์

ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงของผู้บริหารที่ส่งผลต่อประสิทธิผลของสถานศึกษาของโรงเรียน สังกัดกรุงเทพมหานคร

การพัฒนาการบริหารมหาวิทยาลัยเอกชนไทยตามแนวคิดมหาวิทยาลัยผู้ประกอบการ

กลยุทธ์การบริหารความเป็นเลิศของโรงเรียนมัธยมศึกษาสู่โรงเรียนเป็นชุมชนแห่งการเรียนรู้

ทัศนคติเชิงสนับสนุนของพระภิกษุสงฆ์ในอำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานีต่อนโยบายช่วยเหลือในช่วงการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด 19 ของรัฐบาลพล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา พ.ศ.2564