การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า

Last modified: December 11, 2021
Estimated reading time: 1 min
ชื่อโครงงาน:
Project Title:
การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า
Network Installation and Electrical System
ชื่อนักศึกษา:
Author:
นายศุภเดช  กลั่นทรัพย์, นายเทวาพงษ์  ชมสุวรรณ
Mr. Suphadet Klansub, Mr. Tewapong Chomsuwan
อาจารย์ที่ปรึกษา:
Advisor:
อาจารย์สันติสุข สว่างกล้า
Mr. Santisuk Sawangkla
ระดับการศึกษา:
Degree:
วิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)
Bachelor of Engineering
ภาควิชา:
Major:
วิศวกรรมไฟฟ้า
Electrical Engineering
คณะ:
Faculty:
วิศวกรรมศาสตร์
Engineering
ภาคการศึกษา/ปีการศึกษา:
Semester / Academic year:
2/2563
2/2020

การอ้างอิง|Citation

ศุภเดช กลั่นทรัพย์ และ เทวาพงษ์ ชมสุวรรณ. (2563). การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า. (สหกิจศึกษา). กรุงเทพฯ: วิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม.

Klansub S. & Chomsuwan T. (2020). Network installation and electrical system. (Cooperative Education). Bangkok: Faculty of Engineering, Siam University.


บทคัดย่อ

โครงงานสหกิจศึกษาเล่มนี้ได้นำเสนอเกี่ยวกับ การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ได้มาจากการออกฝึกปฎิบัติงานในโครงการสหกิจศึกษาภาคปฎิบัติ โดยได้เข้าปฎิบัติงานในบริษัท ดี-เทค ซิสเทม จำกัด ตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึง 30 เมษายน 2564 รวมทั้งสิ้น 17 สัปดาห์ ซึ่งทางบริษัทได้มอบหมายให้ดูแลในเรื่องของการการติดตั้ง Internet-Wifi กล้องCCTV  Fiber Optic Access Control และระบบรักษาความปลอดภัย ผลจากการออกปฎิบัติงานจริง สามารถนำความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้กับงานจริงได้อย่างเหมาะสม

คำสำคัญ: ระบบเน็ตเวิร์ค, ระบบไฟฟ้า, Access Control


Abstract

This cooperative education presented a  study of network and electrical system installation derived from work-based education project at D-Tech Compact Limited from 1 January 2021 to 30 April 2021, a total of 17 weeks. The main project assigned by the company was to manage the system installer in the network, installation of Internet-Wifi, CCTV, Fiber Optic, Access Control and security systems. The results suggested that knowledge of this practical education can be used and applied to  real work accordingly.

Keywords:  Network, Electrical Systems, Access Control.


การติดตั้งระบบเน็ตเวิร์ค และระบบไฟฟ้า |  Network Installation and Electrical System

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยสยาม  |  Faculty of Engineering, Siam University, Bangkok, Thailand

Tags:
Was this article helpful? บทความนี้เป็นประโยชน์หรือไม่?
ไม่ / Dislike 0
Views: 160
Previous: กระบวนการผลิตพลังงานไฟฟ้าด้วยเทคโนโลยีไพโรไลซิสจากขยะประเภทยางรถยนต์
Next: การซ่อมบำรุงและตรวจเช็คระบบเน็ตเวิร์ค